TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen

Kurs og kompetanse

Det finnes mange kurs- og kompetansetilbud for deg som er interessert i skog, enten du jobber med skog, er skogeier eller bare interessert i skogbruk. Skogkurs tilbyr et drøss med kurs som kan settes opp i din region eller i ditt nærområde.

Her kan du lese om noen av kursene som tilbys og melde din interesse nederst på siden. For flere kurs og mer informasjon se Skogkurs.no

Kurs for skogeiere

Her er noen eksempler på Skogkurs sine kurs som passer godt for skogeiere
 
Kurset gir grunnleggende kunnskaper om skogbruk, skogskjøtsel, prioriteringer og økonomi. Kurset tilpasses skogeiernes forkunnskaper, ønsker og behov
 
Skogfond er et svært gunstig virkemiddel. Når skogfondsmidlene brukes riktig øker nettoinntekten til skogeier betydelig. Tilsvarende øker lønnsomheten av investeringene
 
På kurset lærer du å benytte planen aktivt i forvaltningen av eiendommen.
Utedelen med befaring, spørsmål og diskusjoner, og praktiske eksempler skal bidra til å styrke skogeiernes kunnskaper om skogbehandling.
Kurset er tilrettelagt for skogeiere som nylig har mottatt skogbruksplan.
 
Kurset skal gi deltakerne kunnskaper for å analysere egne tømmerressurser, og hjelp til prioriteringer. 
 
Hvor tett bør det plantes? 
Hvordan sjekkes plantefeltenes tilstand?
Hvorfor skal det utføres ungskogpleie - og hvordan? 
Hvor mye øker inntekten når det er utført riktig skogskjøtselen? 
Ulike måter å utføre ungskogpleie? 
Hva koster det å la andre utføre skjøtselsarbeidet? Og hvor lønnsomt er det å gjøre jobben sjøl?
 
 

Kurs for deg som jobber med skog

RECO (Rational Efficient Cost Optimization) er et praktisk kurs i økonomisk kjøring og drivstofforbruk for skogsmaskiner. 
 
Kurset gir skogeiere og skogsarbeidere som utfører manuell hogst gode praktiske kunnskaper om rasjonell utførelse av arbeidet. 
 
Etter gjennomført kurset skal deltakerne ha kunnskap om Norsk PEFC Skogstandard med kravpunkter, og kravpunktenes praktiske betydning for forvaltning og drift av en skogeiendom. 
 

Kystskogbrukets kompetansebehov

Særtrekk for kystskogbruksfylkene er mange små skogeiendommer, korte tradisjoner for aktivt skogbruk, bratt og vanskelig terreng, og dårlig utbygd infrastruktur.
 
Denne bakgrunnen gir behov for utviklingsarbeid for å finne nye arbeidsmetoder og informasjonsmodeller. Slikt utviklingsarbeid skjer blant annet gjennom kompetanseprosjektet.
 
Kystskogbruket sitt kompetanseprosjekt har som mål å øke skogbruksaktiviteten i kystskogbruket gjennom skogeierretta arbeid. Dette skal skje gjennom gjennomføring av feltprosjekt i Skognæringsforumene. Torgunn Sollid er prosjektleder.
 
Forvaltning
Forvaltningsapparatet i kommunene er bygd ned, det samme gjelder offentlig og privat veiledningsapparat. Manglende kompetanse på mange områder i veiledningsapparatet gir kommunene utfordringer med å følge opp sine kontroll- og forvaltningsområder.
 
Skogeieren
De fleste kystskogeiere har ikke tradisjon for å være skogeier, og mangler grunnleggende kunnskaper innen skogforvaltning. Skogbruket har heller ikke et stort fokus hos forvaltning eller i samfunnet for øvrig. Med økt kompetanse hos skogeier, vil skogeier bli i stand til å stille relevante spørsmål og krav til veiledningsapparat og forvaltning. Det kan gi større motivasjon om å øke kompetansen hos disse. Det er derfor først og fremst behov for informasjon, kursvirksomhet og aktivitetsskapende tiltak retta mot skogeier.

Mer informasjon

Kontaktperson: Torgunn Sollid.

E-post: Torgunn@kystskogbruket.no

Tlf: 99498088

FAKTABOKS
  • Kystskogbruket har 65 000 skogeiere
  • Ca halvparten av disse eier mindre enn 250 dekar skog.
  • Gjennomsnittstørrelsen er på 400 dakar
  • Inntekta fra skogene utgjør lite for den enkelte skogeier, men samla utgjør de mange små skogeiendommene en stor og viktig ressurs, lokalt, regionalt og nasjonalt.
  • Veiledningsapparetet  og fagkompetansen på fylkes- og i kommunenenivå er bygd ned, fra 260 årsverk i 1987, til 112 årsverk i 2007. Dette tallet var i 2014 sunket til under 100 årsverk.
  • De store skogressursene fra skogreiseingtida blir hogstmoden i de neste tiåra. Det er derfor stort behov for tilgang til relevant kompetanse i fylkene.