TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/ Prosjekter

Prosjekter

Pågående prosjekter og program

Kompetanseutvikling i Kystskogbruket

3 -årig kompetanseprosjekt for kystskogregionen. Prosjektet er en oppfølging av tilrådningene i Melding om kystskogbruket. Målet for prosjektet Kompetanseutvikling i kystskogbruket er utvikling av skogeierretta verktøy/ modeller/ informasjonskanaler for å bidra til økt aktivitet og dermed økt verdiskaping. Skognæringa Kyst skal bistå med kompetanse og praktisk arbeid for oppstart av feltprosjekt i de ulike fylkene, for utprøving av ulike modeller for kommunikasjon og informasjon opp mot aktivitetsskapende tiltak. Erfaringer viser at en gjennom å sette inn ekstra ressurser i en tidsperiode kan skape samarbeid og aktiviteter som gir langsiktige virkninger.
Det er ønskelig at en knytter seg opp mot eksisterende aktivitet, og ikke bygger opp nye strukturer. Suksesskriterier for gjennomføring av feltprosjektene å velge områder der det finnes skogbruksplaner/ressursoversikter for området, det har vært eller pågår eksisterende aktiviteter /prosjekter, eller det finnes ressurspersoner som kan knyttes opp mot arbeidet.

Nordland: Merverdi fra skogen – spesielle virkeskvaliteter og materialer for bygningsvernmarkedet som inngang til å nå skogeier på nye måter, gjennom utvikling av mobilapp. Eksempler på feltprosjekt:

Kontaktperson Torgunn Sollid
E-post Torgunn@kystskogbruket.no
Telefon 99498088

Skogsveg 10T1: Prosjekt for Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland. Utprøving av konsept basert på erfaringar frå tidlegare prosjektarbeid retta mot skogeigarar og tilrådingar frå forskingsprosjektet «Frå ti til ein». Målet er å stimulere til skogsvegsamarbeid og vidare utvida til samarbeid kring felles forvaltning av skogeiedomar for same gruppa skogeigarar. Erfaringane skal samlast i ei «Kokebok for skogsigarsamarbeid».

Kontaktpersoner: Helge Kårstad og Torgunn Sollid
E-post Helge@Kystskogbruket.no / Torgunn@kystskogbruket.no
Telefon 480 20 261 / 99498088


• Rogaland: Videreutvikling av Dummies for nye skogeiere.
Rogaland Skognæringsforum har ved hjelp av prosjektet Verdiskaping og CO2 binding i Rogalandsskogbruket laget brosjyren Tømmersalg For Dummies, en informasjonsbrosjyre for skogeiere med lite forkunnskap om skogbruk. Brosjyren ble laget for å vise disse skogeierne hva det bør være obs på under et tømmersalg og hvor de kan henvende seg for å få veiledning. Brosjyren ble sendt i posten til 500 skogeiere i Rogaland som også fikk tilbud om å delta på et innføringskurs i skogbruk. Tilbakemeldingene på brosjyren har vært positiv og tilbakemeldingene går blant annet ut på nødvendigheten av å spre akkurat den type informasjon til skogeiere. Men flere har etterlyst mer informasjon om forskjellige tema, for eksempel skogsvegbygging, skogkultur og om skogeiers rettigheter og plikter i et tømmersalg.
For å benytte den kapasiteten og erfaringen Rogaland Skognæringsforum sitter på etter å ha produsert Tømmersalg For Dummies, vil de produsere materiale. Brosjyren skal tilpasses etter fylkene den distrbueres i.

Kontaktperson Gerd Inger Aarnes, Skogselskapet i Rogaland
E-post gerd@skogselskapet.no
Telefon 95210357


Vest-Agder: Kompetanseløft hos kommende og nye skogforvaltere - et prosjekt for å øke kjennskap til ulike sider av skognæringa på Agder.
Det skal utarbeides en publikasjon som skal inneholde blant annet oversikt over skogfaglige begreper, oversikt hvem gjør hva i regionene, støttefunksjoner, rollefordelinger, hvordan skogdrift utføres i praksis og henvisninger til relevante nettsteder, filmer og kurstilbud som kan gi videre kunnskap. Utformingen skal være lettfattelig tekst, med bilder og filmer som skal være gjenkjennelig for skog på Agder. Innholdet utarbeides i samarbeid med aktuelle fagpersoner som Fylkesmannens landbruksavdeling og Skogkurs. Publikasjonen skal komme i ulike format.
• Utvikling av iBook: Samarbeid med Skogskurs, iBook av publikasjonen skal være gratis og tilgjengelig for alle. Prototypen vil utformes slik at den med enkle grep kan tilpasses andre fylker/lokale forhold.
• Papirutgave blir en pdf- utgave basert på innholdet i iBook og vil være tilgjengelig via nettsiden  il Skogselskapet i Agder. Denne skal lett kunne revideres i takt med iBook.

 Kontaktperson Solveig K. Gonsholt,
Skogselskapet på Agder
E-post solveig.k.gonsholt@skogselskapet.no
Telefon 
928 80 177 

Infrastrukturprogram for kystskogbruket

Rapport Infrastrukturprogrammet for kystskogbruket er utarbeidet av SINTEF, NIBIO og Skogkurs på oppdrag fra Skognæringa Kyst og ble overlevert i oktober 2015. Programmet skisserer med utgangspunkt i eksisterende infrastruktur på land og sjø, og oversikter over hvor skogressursene vil komme framover, hvordan en utbygging av infrastrukturen kan skje på en samfunnsøkonomisk måte.

Skognæringa Kyst har i sitt oppfølgingsnotat uttrykt at «I fylkene trengs også en felles oppfølging med næringa, forvaltningen og regionalt politisk nivå».

Kontaktperson Helge Kårstad /  Kjersti Kinderås
E-post Helge@Kystskogbruket.no / kjersti@kystskogbruket.no
Telefon 480 20 261 / 95239006

Infrastruktur i Kystskogbruket 2015/2016
Melding om kystskogbruket 2015 prioriterer en videre satsing på infrastruktur høgt. I oppfølgingen av Melding om kystskogbruket som kom i 2008 har det vært arbeidet med utbygging av infrastrukturen inkludert skogsveger, offentlig vegnett og kaier i kystfylkene. Grunnen til denne prioriteringen har vært manglende utbygging av skogsveier til skogreisingsskogene og relativt høge transportkostnader fra stubbe til industri for skogsvirke fra kystskogfylkene sammenlignet med innlandet i Norge. Dette var også bakgrunnen for igangsetting av prosjektet Infrastrukturprogram for kystskogbruket, som var ferdig våren 20015.
Infrastrukturprogrammet viser sammenhengen mellom skogsveier, flaskehalser på offentlige veier og tømmerkaier. Det er utført økonomiske beregninger som optimaliserer investeringene både i tid og sted. SINTEF har i samarbeid med NIBIO utført arbeidet og oppdragsgiver er Skognæringa Kyst. Rapporten viser at det trengs en ekstraordinær satsing for å kunne oppnå de ønskede resultatene.
 

For å følge opp anbefalingene og konklusjonene i rapporten, er prosjektet Infrastruktur i Kystskogbruket 2015/2016 satt i gang. I stor grad vil prosjektet dreie seg om å bidra til å iverksette målene i Infrastrukturprogrammet der også resultater fra andre utredninger/rapporter om infrastrukturen i kystskogfylkene blir tekt inn. Arbeid som gjelder skogsveier vil også inkludere utfordringer knyttet til bratt terreng og taubaner. Målet er å utarbeide en mer detaljert tiltak- og fremdriftsplan i samarbeid med skognettverkene i fylkene, fylkesmennene og Landbruksdirektoratet.

SINTEF startet i 2014 et 3-årig forskningsbasert prosjekt kalt «Efficient value chains for the forest industry in Coastal Norway», (NORFOR) 2014-2017. Tilknyttet dette prosjektet er følgende industrielle og offentlige partnere; Arbor-Hattfjelldal AS, Moelven van Severen AS, Statskog SF, Fylkesmannen i Nordland, Allskog SA, Nordland Fylkeskommune, Mosjøen Havn KF og Skognæringa Kyst SA. Prosjektleder som er engasjert i omsøkt prosjekt vil delta i dette Norfor-prosjektet.

Det er nylig startet opp et nasjonalt arbeid for å analysere flaskehalser for tømmertransporten på det offentlige veinettet. SKOGDATA skal utføre arbeidet. Som del av dette prosjektet er det også påbegynt et arbeid for å skaffe virkesressursdata fra kystskogfylkene. NIBIO er engasjert til å utføre dette arbeidet. Prosjekteier for den nasjonale flaskehalsanalysen er Norges Skogeierforbund. Også her deltar Skognæringa Kyst og prosjektleder for omsøkt prosjekt vil delta.

Kontaktperson Helge Kårstad
E-post Helge@Kystskogbruket.no
Telefon 480 20 261

 

Informasjonsspredning og kunnskapsløft for økt aktivitet i kystskogbruket
Prosjektet ”Informasjon og kunnskapsløft for økt aktivitet i kystskogbruket” vil være viktig for å ta tak i utfordringer som:
• Mange av skogeierne prioriterer ikke å drive eller aktivt forvalte sine skogressurser, til tross for at industrien etterspør råvarer.
• Mangelfull kunnskap om skogforvaltning gjør at beslutninger om hogst, foryngelse og andre tiltak på eiendommen fattes på feil grunnlag.
Under 20% av skogeierne i Kystskogbruket er organisert, noe som gir seg utslag i lite informasjonsspredning og manglende kunnskapsformidling. Dette gjelder for øvrig også for lokalpolitikere, premissgivere, ressursforvaltere og øvrige beslutningstakere.
Det finnes mye informasjon om konsekvenser av aktiv forvaltning av skog. En vesentlig utfordring er å tilpasse denne informasjonen til de aktuelle målgrupper. Aktuelle tema er ressursutnyttelse, økonomi, klimaeffekter, folkehelse og øvrige samfunnsmessige gevinster.

Kontaktperson Kjersti Kinderås
E-post Kjersti@kystskogbruket.no
Telefon 952 39 006


 

Avsluttede prosjekter og program

Skogsindustrien stilte for noen år siden spørsmålet: «Hvor står fremtidige og arealmessig tilgjengelige skogressurser langs kysten og hvor mye er dette?» Melding om Kystskogbruket (2008) prioriterte et eget prosjekt, det såkalte «skogsveiprosjektet» for blant annet å finne svar på dette.

Mål for prosjektet var å «sikre utbygging av et tjenlig veinett»; 1. Samordne hov

edplanarbeidet i de enkelte fylker 2. Utvikle et skogsvegprogram for kystfylkene 3. Sikre kompetanseheving og kvalitet i gjennomføringen av hovedplanarbeidet.

 

 

Skogsvegprosjektet 2013
«Skogsveiprosjektet 2013» er en videreføring av «Skogsveiprosjektet 2009-12» i Kystskogbruket. I prosjektperioden (2013) har det vært en økning på ca. 50 % (56 kommuner) som har levert ajourførte data for eksisterende skogsbilveier til Kartverket. Det har i perioden også vært en økning på ca. 20 % (26 kommuner) som har digitalisert inn fremtidige skogsbilveier. Kompetanse og kapasitet innenfor digitalisering har vært en flaskehals. 9 kommuner har behandlet hovedplanen politisk (temaplan) i 2013.

 

 

 

 

Skogsvegprosjektet 2014

Skogsveiprosjektet 2014 er en videreføring av Skogsveiprosjektet 2013 og Skogsveiprosjektet 2009- 12 i Kystskogbruket. Målet med Skogsveiprosjektet 2014 har vært å bidra til at hovedplanarbeidet kunne ferdigstilles i alle fylker. Data fra hovedplanarbeidet er viktig for skogforvaltningen i kommune og fylke. Men det er minst like viktig for å skaffe informasjon til hele nettverket i Kystskogbruket. Dette vil i neste omgang ha stor betydning for opptrappinga av skogveibyggingen i kystskogfylkene.

 

 

 

Virkesterminalprosjektet 2013 – 2014

Sintef-rapporten «Transport av skogvirke i kyststrøk» (A20874/2011) la grunnlaget for økt fokus på sjøtransport og tømmerkaier i Kystskogbruket. Dette har også vært viktig for videre politisk arbeid for å bedre den skoglige infrastruktur i kystskogfylkene


For 2013 (01.01.13 – 31.03.14) ble det etablert et eget prosjekt, «Virkesterminaler i Kystskogbruket», som denne rapporten i hovedsak gjelder. Prosjektet i 2013 har generelt bidratt til videre økt fokus på sjøtransport av skogsvirke og konkret bidratt til å få frem de beste prosjektene/ søknader for utbygging av virkesterminaler ved sjø. Prosjektet har vært viktig ved detaljplanlegging og realisering av de 5 virkesterminalene som fikk økonomisk støtte over revidert statsbudsjett i 2012.
 

Virkesterminalprosjektet 2014 – 2015
Mer informasjon kommer 

 

Fra ti til en

«Fra ti til en» var et femårig kompetanseprosjekt med brukermedvirkning. Brukerne var aktørene i kystskogbruket. Forskere fulgte fire feltprosjekt lokalisert til og drevet av kystskogbruket. I feltprosjektene søkte skogbruksaktører å etablere eiendomsoverbyggende skogeiersamarbeid hva angikk forvaltning av skogen.

 

 

 

Mer informasjon

For mer informasjon om prosjekt og program i Kystskogbruket, kontakt Torgunn Sollid

E-post:
Torgunn@kystskogbruket.no

Telefon: 994 98 088

FAKTABOKS