Tekst om statsforvalterne

Tittel

20230804_091631-2

Tekst 1

Tekst 2

ORGANISERING AV KYSTSKOGBRUKET

Kystskogbruket er en overbygging for tre områder:

  1. Politisk: Fylkeskommunene er, gjennom rollen som regional utviklingsaktør, gitt et helhetlig ansvar for regional nærings- og samfunnsutvikling.
  2. Næring: Næringsaktørene i fylkene – de som lever av skogen og av å forvalte den. Sammenslutningen er organisert gjennom Skognæringa Kyst SA og er skognæringas verdikjedesamarbeid i Kystskogbruket.
  3. Forvaltning: Statsforvaltergruppa i Kystskogbruket (SFG) – skogfaglig ansatt fra hver statsforvalter i kystskogregionen – som skal bidra med fagkompetanse på ulike unike problemer. Statsforvalteren bidrar med fagkunnskap om skogressursene, oversikt over aktivitetsnivå og utvikling av skogressursene.

Kystskogsamarbeidet arbeider på to nivå:

Det nasjonale - der Kystskogbruket har en samlet oppgave i å sikre at nasjonal skogpolitikk og satsing også treffer kystskogbrukets utfordringer og potensiale. Våre utfordringer må møtes i et nært samarbeid med nasjonale myndigheter.
Det regionale – Fylkeskommunenes mulighetsrom som gis gjennom rollen som regional planmyndighet og utøves gjennom regional planstrategi er stort, fordi arbeidet skjer i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner. Ved å etterspørre nye og bedre løsninger legges også forholdene til rette for utviklingen av innovative produkter, løsninger og konsepter. Dette øker mulighetene for at næringslivet i regionen utvikler nye løsninger og øker sin konkurransekraft. Næringen må vektlegge nyutvikling og levering av konkurransedyktige løsninger for markedet.

Styrken til Kystskogbruket ligger i organiseringen av trepartssamarbeidet mellom fylkeskommuner, Statsforvalteren og skog- og trenæringa

Til sammen utgjør trepartssamarbeidet et stort system hvor noen oppgaver løses innenfor det enkelte fylket, mens andre oppgaver løses i et fylkesovergripende samarbeid. Dette forutsetter effektiv kommunikasjon, slik at relevant kunnskap og erfaring tilflyter alle deler av samarbeidet. Dette er nøkkelen for å utløse potensialet i samarbeidet!

Kystskogbruket er en avgjørende bidragsyter for å oppnå bærekraftsmålene og det grønne skiftet.

Overbyggingen Kystskogbruket