Kystskogbruket

...et samarbeid mellom fylkeskommunene, statsforvalterne og skog- og trenæringa i kystfylkene fra Agder til Finnmark. Vi skal løse ut potensialet i skog- og trenæringa langs kysten.

De tre partene i Kystskogbruket

Skognæringa Kyst SA

Næring: Næringsaktørene i fylkene – de som lever av skogen og av å forvalte den. Sammenslutningen er organisert gjennom Skognæringa Kyst SA og er skognæringas verdikjedesamarbeid i Kystskogbruket.

Fylkeskommunene

Politisk: Fylkeskommunene er, gjennom rollen som regional utviklingsaktør, gitt et helhetlig ansvar for regional nærings- og samfunnsutvikling.

Statsforvalterne

Forvaltning: Statsforvaltergruppa i Kystskogbruket – skogfaglig ansatt fra hver statsforvalter i kystskogregionen – som skal bidra med fagkompetanse om skogressursene, oversikt over aktivitetsnivå og utvikling av skogressursene.

Aktuelt fra Kystskogbruket

Også Rogaland Sp krev stimuleringsmidlar til kommunevegar

26. mars 2024

Rogaland Senterparti meiner at staten må løyve stimuleringsmidlar til å fjerne flaskehalsar for tømmertransport og anna næringstransport på kommunale vegar. Jan Idar Haugen i Vindafjord Sp la fram resolusjonen under det nyleg avvikla årsmøtet.Tekst og foto: Helge Kårstad Trengs eit krafttakRogaland Sp hadde årsmøte 10. mars, og handsama m.a. ein resolusjon om kommunevegar som var…

Biobaserte verdiskapingsmuligheter i Nordland

21. mars 2024

– Nordland har stort potensiale når det gjelder biogass som ennå ikke er utnyttet – sier fylkesvaraordfører i Nordland Linda Helen Haukland.Tirsdag 9. april blir det arrangert åpen fagdag om tema på Mosjøen videregående skole, Avdeling Marka. Alle er velkommen! Nordland Skog- og Trenæringsnettverk, NHO Nordland, Mosjøen og Omegn Næringsselskap og Mosjøen videregående skole inviterer…

Stor interesse i Kvæfjord

20. mars 2024

Det er stor interesser for å få etablert ein tømmerkai i Kvæfjord kommune i Troms. Førre veke stilte representantar for kommunen saman med skognæringa  for å drøfte vidare arbeid med saka.Tekst og foto: Helge Kårstad Ein av dei sisteDet er utbetra og nybygd kring 35 tømmerkaiar i landet. Etter det vi kjenner til gjenstår 2-3…

Ramverkskonstruksjoner: En tidløs bærekraftig arkitektonisk løsning

18. mars 2024

Joakim Dørum (innfelt bilde) er innleid av Skognæringa Kyst til å arbeide med utvalgte, prioriterte prosjekt for økt trebruk. Dette vil skje i samarbeid med andre tilsvarende aktører i kystskogfylka. Dørum har skrevet denne reportasjen. Ramverkskonstruksjoner har en historie som strekker seg gjennom århundrer, og deres sterke uttrykk i bygningene gir positivt inntrykk. Disse strukturene,…

Møre og Romsdal SP krev stimuleringsmidlar til kommunevegar

5. mars 2024

Etter framlegg frå Marit Nerås Krogsæter, fylkesleiar emerita i Møre og Romsdal Senterparti vedtok årsmøtet førre veke ein resolusjon kring flaskehalsar for tømmertransport og anna næringstransport på kommunale vegar.Tekst: Helge Kårstad Her kan du lese det gode og gledelege resolusjonsvedtaket frå fylkesårsmøtet til Møre og Romsdal Senterparti den 3. mars: “Flaskehalsar for næringstransport på kommunale-…

Skogentusiast med taubane

4. mars 2024

Geir Holstad frå Vik i Sogn starta å rydde skog under kraftliner allereie som 20-åring.I dag er det 12 tilsette i firma Holstad Hogst AS som utfører alt frå skogrydding til drift av hogstmaskiner i flatt terreng. Men også ei taubane fins i maskinparken.  Tekst og foto: Helge Kårstad Det er mykje skog i Sogn…

Et armt land og bare sjeldent ses en busk

23. februar 2024

Johan Sebastian Welhaven skildra i 1842 eit bilete av Strilelandet (områda kring Bergen) som et grått og fattigslig landskap. – «Det er et armt land. Fjeldene er nakne og grå. Bare sjeldent ses en grøn busk». I dag blir det hausta skogsvirke og skapt verdiar for milliardar av kroner nettopp i dette området. Korleis kunne…

Kaien som fekk tungtrafikken ut av byen

28. januar 2024

Ordførar Alf Erik Andersen i nye Lindesnes kommune er full av lovord når det gjeld Strømsvika tømmerterminal i Mandal. – Det var tømmerkaien som drog ei områdereguleringa frå 2012 for ny hamn i Mandal i gang, og dermed fekk vi tungtrafikken ut av byen. I grevens tid for tømmertrafikken har auka mykje etterpå fortel Andersen.…

Mykje er gjort, mykje ventar

22. januar 2024

Det er gjort mykje for å betre infrastrukturen i kystskogfylka siste 10 åra. Tømmerkaiane er snart ferdig utbygde og skogsvegane er i god rute. Men flaskehalsar på kommunevegar er nærast ei krise for tømmertransporten i mange kommunar.Tekst og foto: Helge Kårstad Ei prioritert sak i kystskogfylkaKystskogfylka har historisk sett hatt dei høgaste drift- og transportkostnader…

Øystein Simonsen til Nortømmer

16. januar 2024

Øystein Simonsen frå Bergen er ny regionleiar Sør-Vest i Nortømmer. Han får ansvaret for fylka Agder, Rogaland og Vestland. Simonsen var tidlegare dagleg leiar i Bergens Skog- og Træplantningsselskap, og har i det siste arbeidd som skogforvaltar i Bergen kommune.Tekst og foto: Helge Kårstad Brei bakgrunnØystein Simonsen fortel at han kjem opphaveleg frå Hamar, og…

Ny melding om kystskogbruket 2022

Skog- og trenæringa i Norge har et stort potensial til å drive fram det grønne skiftet, og kanskje størst er potensialet i skogene langs kysten.

Vi kan møte klimakrisen ved å øke  skogressursen, lagre karbon i treprodukter, og bidra til klimagasskutt ved å erstatte fossile produkter.

Våre utfordringer må møtes i et nært samarbeid med nasjonale myndigheter. Det er vårt ansvar å sikre at nasjonal skogpolitikk og satsing treffer kystskogbrukets utfordringer og potensiale. Det er også vår oppgave å ivareta det regionale ansvaret og å følge opp norsk skogpolitikk.

Verdien av skogen langs kysten i Norge