Kystskogbruket

...et samarbeid mellom fylkeskommunene, statsforvalterne og skog- og trenæringa i kystfylkene fra Agder til Finnmark. Vi skal løse ut potensialet i skog- og trenæringa langs kysten.

De tre partene i Kystskogbruket

Skognæringa Kyst SA

Næring: Næringsaktørene i fylkene – de som lever av skogen og av å forvalte den. Sammenslutningen er organisert gjennom Skognæringa Kyst SA og er skognæringas verdikjedesamarbeid i Kystskogbruket.

Fylkeskommunene

Politisk: Fylkeskommunene er, gjennom rollen som regional utviklingsaktør, gitt et helhetlig ansvar for regional nærings- og samfunnsutvikling.

Statsforvalterne

Forvaltning: Statsforvaltergruppa i Kystskogbruket – skogfaglig ansatt fra hver statsforvalter i kystskogregionen – som skal bidra med fagkompetanse om skogressursene, oversikt over aktivitetsnivå og utvikling av skogressursene.

Aktuelt fra Kystskogbruket

Et armt land og bare sjeldent ses en busk

23. februar 2024

Johan Sebastian Welhaven skildra i 1842 eit bilete av Strilelandet (områda kring Bergen) som et grått og fattigslig landskap. – «Det er et armt land. Fjeldene er nakne og grå. Bare sjeldent ses en grøn busk». I dag blir det hausta skogsvirke og skapt verdiar for milliardar av kroner nettopp i dette området. Korleis kunne…

Kaien som fekk tungtrafikken ut av byen

28. januar 2024

Ordførar Alf Erik Andersen i nye Lindesnes kommune er full av lovord når det gjeld Strømsvika tømmerterminal i Mandal. – Det var tømmerkaien som drog ei områdereguleringa frå 2012 for ny hamn i Mandal i gang, og dermed fekk vi tungtrafikken ut av byen. I grevens tid for tømmertrafikken har auka mykje etterpå fortel Andersen.…

Mykje er gjort, mykje ventar

22. januar 2024

Det er gjort mykje for å betre infrastrukturen i kystskogfylka siste 10 åra. Tømmerkaiane er snart ferdig utbygde og skogsvegane er i god rute. Men flaskehalsar på kommunevegar er nærast ei krise for tømmertransporten i mange kommunar.Tekst og foto: Helge Kårstad Ei prioritert sak i kystskogfylkaKystskogfylka har historisk sett hatt dei høgaste drift- og transportkostnader…

Øystein Simonsen til Nortømmer

16. januar 2024

Øystein Simonsen frå Bergen er ny regionleiar Sør-Vest i Nortømmer. Han får ansvaret for fylka Agder, Rogaland og Vestland. Simonsen var tidlegare dagleg leiar i Bergens Skog- og Træplantningsselskap, og har i det siste arbeidd som skogforvaltar i Bergen kommune.Tekst og foto: Helge Kårstad Brei bakgrunnØystein Simonsen fortel at han kjem opphaveleg frå Hamar, og…

Kunstverket i Gudbrandsdalen

19. desember 2023

Skogentusiastar og taubanefolk stod bak utforminga av Fakkelmannen, eit av landets mest fotogene kunstverk. Staden er Hafjell, tidspunktet er 1993, året før OL på Lillehammer.Prosjektleiar og tidlegare skogbrukssjef i Øyer kommune Carl Olav Holen fortel at utfordringa vart teken på strak arm då OL komiteen via rådmannen i kommunen kom inn på kontoret ein dag.Tekst…

Furua som vart talarstol

15. desember 2023

Ein heilt spesiell talarstol vart laga til opninga av Håem tømmerkai 3. november.Ottar Arve Bjørkedal frå Bjørkedalen i Volda er styreleiar i Skognæringa Kyst og hadde laga talarstolen.Vi tek med historia til talarstolen, og talen som Ottar Arve held same dagen.Tekst og foto Helge Kårstad Furua som vart talarstolFurufrøet til dette spesielle treet vi no…

Ho samlar skogeigarar

11. desember 2023

Guri Ophus Tyssebotn starta som skogsvegplanleggjar i Vestland for eit år sidan.Planane endar ofte i fellesløysingar mellom fleire skogeigarar. Tolmod, lange kaffiøkter og gode historier er medisinen for å få semje om løysingane fortel Guri.Tekst og foto: Helge kårstad Interssant jobb – Det er ein veldig interessant jobb dette» seier Guri og fortel engasjert vidare.…

Trebyggeri 2023! – 267 påmeldte fra Vadsø til Lindesnes

5. desember 2023

Konferansen Trebyggeri 2023! ble 28. november arrangert i Grimstad. Med over 250 deltakere er det tydelig at  skog og trenæringen er en fremtidsnæring. Konferansen ble arrangert av skog- og trenæringsnettverket i Agder, Agder Tresenter i samarbeid med Universitetet i Agder, Fagskolen i Agder og Mechatronics Innovation Lab.

Foredrag om skog for kommunene i Rogaland

1. desember 2023

Fredag 24. november hadde Skognæringa Kyst, ved Ole Bakke, innlegg for alle kommunene i Rogaland. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på foredraget, som formidla hvordan skogbruk og trebruk kan hjelpe kommunene til å nå sine bærekraftsmål.

Skognæringa vil ha fleire taubaner

30. november 2023

Sentrale virkeskjøparar møtte nyleg statsforvaltarane i landet. Skognæringa etterlyser fleire taubaner i det bratte skogterrenget, og ei eiga arbeidsgruppe er no etablert.Tekst og foto: Helge Kårstad Virkeskjøparane Nortømmer, Glommen Mjøsen Skog, AT Skog og Allskog signerte 16.mai 2023 ein handlingsplan med føremål å sikre eit norsk taubanemiljø i framtida.Ein sentral del i handlingsplanen var å…

Ny melding om kystskogbruket 2022

Skog- og trenæringa i Norge har et stort potensial til å drive fram det grønne skiftet, og kanskje størst er potensialet i skogene langs kysten.

Vi kan møte klimakrisen ved å øke  skogressursen, lagre karbon i treprodukter, og bidra til klimagasskutt ved å erstatte fossile produkter.

Våre utfordringer må møtes i et nært samarbeid med nasjonale myndigheter. Det er vårt ansvar å sikre at nasjonal skogpolitikk og satsing treffer kystskogbrukets utfordringer og potensiale. Det er også vår oppgave å ivareta det regionale ansvaret og å følge opp norsk skogpolitikk.

Verdien av skogen langs kysten i Norge