Kystskogbruket

...et samarbeid mellom fylkeskommunene, statsforvalterne og skog- og trenæringa i kystfylkene fra Agder til Finnmark. Vi skal løse ut potensialet i skog- og trenæringa langs kysten.

De tre partene i Kystskogbruket

Skognæringa Kyst SA

Næring: Næringsaktørene i fylkene – de som lever av skogen og av å forvalte den. Sammenslutningen er organisert gjennom Skognæringa Kyst SA og er skognæringas verdikjedesamarbeid i Kystskogbruket.

Fylkeskommunene

Politisk: Fylkeskommunene er, gjennom rollen som regional utviklingsaktør, gitt et helhetlig ansvar for regional nærings- og samfunnsutvikling.

Statsforvalterne

Forvaltning: Statsforvaltergruppa i Kystskogbruket – skogfaglig ansatt fra hver statsforvalter i kystskogregionen – som skal bidra med fagkompetanse om skogressursene, oversikt over aktivitetsnivå og utvikling av skogressursene.

Aktuelt fra Kystskogbruket

SETT AV DATOEN! Kystkogkonferansen 2024

6. juni 2024

Velkommen til Kystskogkonferansen 2024!

21.-23. august 2024 er det Finnmark sin tur til å være vertskap for Kystskogkonferansen, og vi legger turen til vakre Alta. Det kommer til å bli et fullspekket program med mange spennede faginnlegg og vi skal ut på tur til Altadameningen.

Droner i Hardanger

4. juni 2024

Skognæringa Kyst står bak eit annonsefinansiert informasjonsprodukt om skognæringa i kystskogfylka. Oppdraget er sett bort til firma JS/Norge. Førre og denne veka blir det føreteke droneopptak frå skogen i Hardanger, både på land og sjø.Tekst: Helge KårstadBilder: Kenneth Kleppe Det er Kenneth Kleppe i dronefirma UAS VOSS AS som skal produsere ein del bilder og…

Møter i optimisme

30. mai 2024

Saman med Elisabeth Hansen i Landbruksdirektoratet har vi besøkt kaieigarar, skogeigarar og skogsentreprenørar i Rogaland og Vestland. Det er svært stor aktivitet i skogbruket, og vi møter jamt ei stor optimisme i skognæringa i desse tidlegare skogreisingsområda. Tekst og foto: Helge Kårstad Når det gjeld tømmerkaiar i Norge er vi i sluttfasen fordi det meste…

Eit skogeigarlag i vekst

27. mai 2024

Nordhordland Skogeigarlag i Vestland held årmøte 14. mai, og det vart attval på leiaren Sveinung Toft. Leiaren fortel om eit skogeigarlag med stort engasjement, først og fremst som eigar og driftar av Eidsnes tømmerkai. Tekst og foto: Helge Kårstad Opptekne av omdømeÅrsmøtet i Nord Hordland Skoigeigarlag held som vanleg årsmøtet sitt på Alver Hotell i Knarvik…

Ny leiar i Rogaland

27. mai 2024

Nyleg avgått fylkesvaraordførar Arne Bergsvåg er valt til ny styreleiar  i Rogaland skognæringsforum. Han tek over etter Olaf Gjedrem som etter mange år i vervet hadde takka nei til attval på årsmøtet.Tekst og foto: Kjell SkrunesRedigering: Helge Kårstad Kjenner skognæringa godt – Eg har eit  engasjement for skogen, og etter å ha trappa ned i…

Også Rogaland Sp krev stimuleringsmidlar til kommunevegar

26. mars 2024

Rogaland Senterparti meiner at staten må løyve stimuleringsmidlar til å fjerne flaskehalsar for tømmertransport og anna næringstransport på kommunale vegar. Jan Idar Haugen i Vindafjord Sp la fram resolusjonen under det nyleg avvikla årsmøtet.Tekst og foto: Helge Kårstad Trengs eit krafttakRogaland Sp hadde årsmøte 10. mars, og handsama m.a. ein resolusjon om kommunevegar som var…

Biobaserte verdiskapingsmuligheter i Nordland

21. mars 2024

– Nordland har stort potensiale når det gjelder biogass som ennå ikke er utnyttet – sier fylkesvaraordfører i Nordland Linda Helen Haukland.Tirsdag 9. april blir det arrangert åpen fagdag om tema på Mosjøen videregående skole, Avdeling Marka. Alle er velkommen! Nordland Skog- og Trenæringsnettverk, NHO Nordland, Mosjøen og Omegn Næringsselskap og Mosjøen videregående skole inviterer…

Stor interesse i Kvæfjord

20. mars 2024

Det er stor interesser for å få etablert ein tømmerkai i Kvæfjord kommune i Troms. Førre veke stilte representantar for kommunen saman med skognæringa  for å drøfte vidare arbeid med saka.Tekst og foto: Helge Kårstad Ein av dei sisteDet er utbetra og nybygd kring 35 tømmerkaiar i landet. Etter det vi kjenner til gjenstår 2-3…

Ramverkskonstruksjoner: En tidløs bærekraftig arkitektonisk løsning

18. mars 2024

Joakim Dørum (innfelt bilde) er innleid av Skognæringa Kyst til å arbeide med utvalgte, prioriterte prosjekt for økt trebruk. Dette vil skje i samarbeid med andre tilsvarende aktører i kystskogfylka. Dørum har skrevet denne reportasjen. Ramverkskonstruksjoner har en historie som strekker seg gjennom århundrer, og deres sterke uttrykk i bygningene gir positivt inntrykk. Disse strukturene,…

Møre og Romsdal SP krev stimuleringsmidlar til kommunevegar

5. mars 2024

Etter framlegg frå Marit Nerås Krogsæter, fylkesleiar emerita i Møre og Romsdal Senterparti vedtok årsmøtet førre veke ein resolusjon kring flaskehalsar for tømmertransport og anna næringstransport på kommunale vegar.Tekst: Helge Kårstad Her kan du lese det gode og gledelege resolusjonsvedtaket frå fylkesårsmøtet til Møre og Romsdal Senterparti den 3. mars: “Flaskehalsar for næringstransport på kommunale-…

Ny melding om kystskogbruket 2022

Skog- og trenæringa i Norge har et stort potensial til å drive fram det grønne skiftet, og kanskje størst er potensialet i skogene langs kysten.

Vi kan møte klimakrisen ved å øke  skogressursen, lagre karbon i treprodukter, og bidra til klimagasskutt ved å erstatte fossile produkter.

Våre utfordringer må møtes i et nært samarbeid med nasjonale myndigheter. Det er vårt ansvar å sikre at nasjonal skogpolitikk og satsing treffer kystskogbrukets utfordringer og potensiale. Det er også vår oppgave å ivareta det regionale ansvaret og å følge opp norsk skogpolitikk.

Verdien av skogen langs kysten i Norge