Prosjekter

Sorter
Søk

Valg av hogstalder – Konsekvenser for skogeiers økonomi og skogens klimaeffekt

Utarbeide en veileder med interaktive hjelpemidler og illustrasjoner som på en enkel måte belyser konsekvensene for skogeiers økonomi og skogens klimaeffekt av forskjellige valg av hogsttidspunkt. Disse hjelpemidlene skal både være til hjelp for den enkelte skogeier, men vil også være gode hjelpemidler for skogbruksledere og kommunalt skogansvarlige i deres rådgiving overfor skogeiere

Avsluttet med rapport

Samfunnsøkonomisk nytte av å fjerne flaskehalser for tømmertransport på kommuneveier i kystskogfylka

Bakgrunnen for prosjektet er å følge opp de mål som er vedtatt i ny Melding om Kystskogbruket 2022, delmål 3 Infrastruktur: Oppskriving av bruksklasser på offentlige veger slik at tømmerressursene gjøres tilgjengelige og kan transporteres ut på en kostnadseffektiv måte. Herunder kartlegge alle vesentlige flaskehalser for tømmertransport på kommuneveg og fylkesveg i kystskogfylkene.Vi skal arbeide for nasjonale midler til flaskehalsutbedring på kommuneveger, fortrinnsvis etter samme modell som for tømmerkaiutbygginga.

Pågående

Infrastrukturprogram for kystskogbruket

Kystskogfylkene er i en situasjon der meget store tømmervolum blir hogstmodne i skogreisingsskogene i de kommende tiårene. Infrastrukturen i disse områdene er altfor svak og Infrastrukturprogrammet har som formål å utrede hvordan en ekstraordinær utbygging av infrastrukturen i kystskogbruket kan gjennomføres. Programmet skal bidra til å framskaffe nødvendige informasjon for å skissere et utbyggingsprogram som gir de beste samfunnsøkonomiske effekter og samtidig ivaretar ressursutnyttelsen på beste måte.

Pågående

Framtidsskogen

Økende hogstaktivitet lang kysten blir ikke fulgt opp med investeringer i ny kvalitetsskog. Det drives i stor grad et høstingsskogbruk som betyr at vi i praksis bygger ned skogressursene langs kysten. Hogst og plantestatistikken viser dette med all tydelighet, der gapet mellom hogst og planting blir stadig større. Det haster med å snu utviklinga i bærekraftig retning for å sikre verdiskaping og karbonbinding i framtidsskogen. Formålet med prosjektet er å identifiserer årsakene til hvorfor en del skogeiere har valgt å ikke forynge etter hogst og hva som skal til for at disse skogeierne skal forynge.

Avsluttet med rapport