Om oss

Kystskogbruket er et samarbeid som jobber for at potensialet i skognæringa langs kysten skal realiseres. Alle kystfylkene fra Finnmark i nord til Agder i sør er med. 

Kystskogbruket er en samarbeidsform og arbeidsmetodikk, hvor skog- og trenæringa i syv kystfylker jobber aktivt sammen med fylkespolitisk – og administrativt nivå, med støtte fra faginstansen på landbruksnæring hos Statsforvalteren.

Målet til Kystskogbruket er å firedoble verdiskapinga gjennom at potensialet i skogbruket langs kysten realiseres innen 2040. Kystskogbruket sin andre «Melding om Kystskogbruket» ble vedtatt i alle fylkesting i Kystskogbruket høsten 2015.

 

Historie

Kystskogbruket ble dannet i 2005 som en følge av at det var et store og uutnyttet potensialet i skogbruket lang kysten, samtidig som industrien manglet råstoff. Men mellom den daværende situasjonen og det uutnyttet potensialet var det spesielle utfordringer. Disse utfordringene langs kysten var utløsende for at arbeidet med Kystskogbruket startet i 2005. Til sammenligning med innenlandsskogbruket var disse utfordringene helt særegne og dette gjorde det nødvendig å jobbe med en egen melding for Kystskogbruket. Fylkesrådsleder Alf Daniel Moen i Nord-Trøndelag tok initiativet til den første meldingen og ”Prosjekt kystskogbruket” ble etablert.

Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag, Vestlandsrådet og Sør-Trøndelag fylkeskommune finansierte prosjektet. Dette førte til opprettelsen av en politisk samarbeidsgruppe. Denne gruppen bestod da av Fylkesmennenes skogfaglige ledere i alle kystfylkene, som inngikk det vi kaller fagsekretariat. Dette sekretariatet gjennomførte prosesser i fylkene for å kartlegge og mobilisere næringa.

Den første melding om kystskogbruket forelå i januar 2008. Den hadde som overordnet målsetting at verdiskapingen i skognæringen i kystskogbruket skal dobles innen 2020 og at CO2 opptaket i skogen skulle økes.

Organisering

Kystskogbruket er en overbygging for tre områder:

  1. Politisk: Et felles, politisk oppfølgingsprogram (FOP) for å optimalisere verdiskapningen og klimabidraget fra skogbruket i kystfylkene.
  2. Næring: Næringsaktørene i fylket – de som lever av skogen og av å forvalte den – Skognæringa kyst
  3. Forvaltning: Statsforvaltergruppa i Kystskogbruket (SFG) – skogfaglig ansatt fra hver statsforvalter i kystskogregionen – som skal bidra med fagkompetanse på ulike unike problemer
Overbyggingen Kystskogbruket