BIODIVERSITET I KYSTSKOGBRUKETS PRODUKSJONSSKOG, SKALA OG PERSPEKTIV

Biodiversitet i produksjonskogen

Situasjon

Miljøforskningsinstituttene, skogforskninga og forvaltninga har i liten grad prioritert dette fagområdet, fokuset har i stor grad vært rettet mot miljøregistrering i naturskog og tiltak som kan settes inn her for å ivareta utvalgte kvaliteter knyttet til miljøverdier. Hva som bl.a. finnes av kvaliteter i plantefeltene i forhold til forekomst ulike artsgrupper har hatt lite fokus.

Nasjonalt er det gjort lite forskning på fagfeltet, og særlig forhold som er knyttet til romlig skala og tidsperspektivet. Kunnskap om biologisk mangfold i kulturskogen vil være sentrale fremover for arealbruken. Temaet er av oppdragskritisk karakter for skogbruket langs kysten og er spesielt relevant når det kommer til granens generelle betydning for biologisk mangfold, spørsmål om videre skogreising vedrørende klimaskog, og til allmenhetens og skogeiers kunnskapsbase, bl.a. omkring tiltak i produksjonsskogen.

Det å avdekke kunnskapshull vedrørende produksjonsskogens innvirkning på biologisk mangfold på skog, landskap- og regionnivå er viktig for å kunne initiere forskning og formidling om produksjonsskogens betydning. Samtidig som arbeidet har stor betydning for skogbrukets legitimitet, både hos lokal forvaltning og skogeier i store deler av kystskogbruket.  

Oppgave

Det skal avdekke kunnskapshull om produksjonsskogens påvirkning på biologisk mangfold i skogreisingsstrøk, da i en skala fra bestand til regionsnivå.

Utførelse

Intensjonen; er å avdekke og sammenstille hva som er gjort av forskning på biologisk mangfold i norsk gran, med hovedvekt på produksjonsskog i skogreisingsstrøk i Norge eller fra områder som det er naturlig å sammenligne oss med. Videre klarlegge hvilke effekter kulturskogen er vist å ha på artsmangfold i ulike skalaer, fra bestand til regionsnivå. Arbeidet skal publiseres i vitenskapelige tidsskrifter.

Hensikten; med dette er at arbeidet skal danne grunnlaget for videre forskning innenfor de kunnskapshullene som blir avdekket av dette forprosjektet. Arbeidet skal kunne brukes for å sikre skogeiere riktige rammebetingelser og innrettes slik at forvaltningen av våre skogarealer er kunnskapsbasert.

Målsetning; er at dette skal legge grunnlaget for faktabasert bruk av skog og skogarealer. Arbeidet skal bidra til å påvirke holdningen til kulturskog hos skogeiere, forvaltning og allmenheten og til synliggjøring av forskningsbasert kunnskap.

  • NIBIO