Framtidsskogen

Planter for fremtidens skog

Økende hogstaktivitet lang kysten blir ikke fulgt opp med investeringer i ny kvalitetsskog. Det drives i stor grad et høstingsskogbruk som betyr at vi i praksis bygger ned skogressursene langs kysten. Hogst og plantestatistikken viser dette med all tydelighet, der gapet mellom hogst og investeringer – les planting blir stadig større. Det haster med å snu utviklinga i bærekraftig retning for å sikre verdiskaping og karbonbinding i framtidsskogen.  

FM-gruppa i kystskogbruket har gjort en enkel analyse basert på statistikk fra barskoghogst og planteaktivitet for kystfylkene fra Vest-Agder t.o.m. Nordland i 10- års perioden 2006 -2015. Resultatene viser at 270 000 dekar er uten aktive foryngingstiltak, eller at deler av hogstareal blir omdisponert til andre formål. I tillegg viser resultatkontrollen – nå resultatkartlegginga at skogareal med aktive tiltak har store behov for suppleringsplanting for å oppnå tilfredsstillende foryngelse i tråd med kravene i Skogbruksloven

Formålet med prosjektet er å identifiserer årsakene til hvorfor en del skogeiere har valgt å ikke forynge etter hogst og hva som skal til for at disse skogeierne skal forynge.

  • Fylkesmanngruppen i Kystskogbruket
  • Ruralis
  • Skognæringa Kyst Sa