KARTFESTING AV NORSK GRANS NATURLIGE UTBREDELSE PÅ VESTLANDET OG NORD-NORGE

Norsk gran naturlig på Vestlandet

Situasjon

Store deler av skogområdene langs kysten er ungt i et kulturhistorisk skogbruksperspektiv. En positiv holdning lokalt til veibygging, hogst, tømmertransport og planting, vil kunne virke inn på skogeiernes interesse for økt aktivitet i sin egen skog. Et aktivt skogbruk langs kysten er helt avhengig av hogst og planting norsk gran.

Synliggjøring av norsk grans naturlige utbredelse vil derfor ha stor betydning for skogbrukets legitimitet og interesse, både hos lokal forvaltning og skogeier i store deler av kystskogbruket, hvor kunnskapen om dette er ikke-eksisterende.

Oppgave

Skognæringa Kyst skal synliggjøre norsk grans naturlige utbredelse på Vestlandet og i Nord-Norge gjennom vitenskapelig-, transparent- og etterprøvbare metoder.

Utførelse

Intensjonen; er å lage en rapport og et kartblad av norsk grans naturlige utbredelse gjennom kvalitetsikret av eksisterende arbeid og forskning Dette arbeidet må holde en så høy standard at rapporten og kartlaget som produseres kan publiseres i et vitenskapelig tidsskrift.

Hensikten; med publiseringen i et vitenskapelig tidsskrift er at dette er grunnlaget for en videre digitalisering. Kartlaget som blir publisert i tidsskriftet skal bli et eget kartlag i skogportalen.no. Skogportalen.no brukes både av skogeiere, skognæringen og forvaltningen. Denne nettsiden eies av LD.

Målsetning; er at dette effektivt skal kunne motvirke usannheter fra aktører som ikke ønsker et aktivtskogbruk, samt bidra til å endre holdningen hos skogeiere, forvaltning og generell allmenhet vedørende norsk gran gjennom synliggjøring av forskningsbasert kunnskap i et digitalt format.

  • NIBIO
  • Kystskogbruket
  • Skogtiltaksfondet