Samfunnsøkonomisk nytte av å fjerne flaskehalser for tømmertransport på kommuneveier i kystskogfylka

Det er mange vegar med bruksklasse BK 8/32 og 12,4 meters vogntoglengde i kystskogfylka som dette biletet viser. Då er det berre lovleg å lesse 4 tonn (4,4m3) som i dette tilfelle. Det krevs 10 kippeturar for å fylle 38 tonn (41,8 m3) på eit 24 meters langt vogntok på veg av bruksklasse BK 10/60.
Bakgrunnen for prosjektet er å følge opp de mål som er vedtatt i ny Melding om Kystskogbruket 2022, delmål 3 Infrastruktur: Oppskriving av bruksklasser på offentlige veger slik at tømmerressursene gjøres tilgjengelige og kan transporteres ut på en kostnadseffektiv måte. Herunder kartlegge alle vesentlige flaskehalser for tømmertransport på kommuneveg og fylkesveg i kystskogfylkene.

Vi skal arbeide for nasjonale midler til flaskehalsutbedring på kommuneveger, fortrinnsvis etter samme modell som for tømmerkaiutbygginga. Vi skal også bidra til økt kunnskap og administrativ oppskriving av flaskehalser hos kommuner og fylker som vegeiere.  

Det offentlige vegnettet må kunne tåle transportutstyret skognæringa er avhengig av å bruke. Det medfører behov for konkret utbedring av flaskehalser, samtidig som at det noen steder vil være nok å «skrive opp» akseltrykkbestemmelsene, tillatt totalvekt og vogntoglengde administrativt.

TØI har over to oppdrag for Kystskogbruket beregnet den samfunnsøkonomiske nytten av å fjerne flaskehalsene for tømmertransporten i henholdsvis Vestland og Rogaland, og for Møre og Romsdal. TØI er nå blitt bedt om å levere tilbud på tilsvarende beregninger for Trøndelag fylke.

Med flaskehalser menes her begrensninger på tillatt aksellast og kjøretøylengde, noe som reduserer transportkapasiteten og øker transportkostnadene for tømmertransport på veg i kystfylkene.

 

  • TØI
  • Skognæringa Kyst SA