Skogproduksjon og forvaltning av sitkagran i Norge

Utenlandske produksjonstreslag

Hoved- og delmål

Hovedmålet med dette prosjektet er å sammenstille kunnskap om skogproduksjon og forvaltning av sitkagran. Vi vil basere vår analyse på tidligere undersøkelser, produksjonsresultater fra langsiktige feltforsøk, oppgaver fra landsskogtakseringen og oversikter over sitkaplantninger.

Delmål er å øke kunnskapen om sitkagranen innen forskning og skogforvaltning, hvordan forvalte en skogressurs med et stort potensiale for økosystemtjenester for produksjon av tømmer, biomasse til bioenergiformål og karbonlagring. Vi vil også inkludere forvaltning av sitkagran med spredningsrisiko. 

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet deles i 3 deler.

  1. Sammenstilling av litteratur av utvalgte tema for sitkagran.

 

  1. Sammenstille produksjonspotensialer av biomasse og karbonbinding i sitkagran i Norge med ulike langsiktige produksjonsbaner (f.eks. Replante sitkagran etter normal hogstalder, Produksjonssammenligning av sitka vs gran og bjørk, Økt areal av sitka).

 

  1. Kunnskapsformidling ved informasjon og seminar om forvaltning av sitka

 

Samarbeidspartnere

Prosjektledelse vil være hos Skog og landskap som er søker til Skogbrukets utviklingsfond.

I tillegg vil Vestskog SA, Allskog og Skognæringa Kyst inngå i prosjektgruppen.