Skogsveiprosjektene

Fagsamling vei 2019

Skogsindustrien stilte for noen år siden spørsmålet:«Hvor står fremtidige og arealmessig tilgjengelige skogressurser langs kysten og hvor mye er dette?»

Melding om Kystskogbruket (2008) prioriterte et eget prosjekt, det såkalte «skogsveiprosjektet» for blant annet å finne svar på dette. Helge Kårstad (heretter prosjektleder) ble ansatt i et 3-årig fellesprosjekt av fylkesmannsgruppen i Kystskogbruket (heretter fylkesmannsgruppen).

Mål for skogsveiprosjektene var å «sikre utbygging av et tjenlig veinett»;

  1. Samordne hovedplanarbeidet i de enkelte fylker
  2. Utvikle et skogsvegprogram for kystfylkene
  3. Sikre kompetanseheving og kvalitet i gjennomføringen av hovedplanarbeidet

Hovedplanene for skogsveger skal utarbeides av kommunene og fylkesmennene skal bistå kommunene i dette arbeidet. Dette er en stor oppgave og fylkesmennene ønsket derfor å organisere en felles oppfølging gjennom vegprosjektet for å utvikle en felles mal, og sikre kompetanseoverføring og erfaringsutvekslig. Prosjektleder har i årene 2009, 2010, 2011, 2013 og 2014 rapportert til en egen prosjektgruppe under ledelse av daværende fylkesskogsjef Kjersti Kinderås. Styringsgruppe har hele tiden vært fylkesmannsgruppen i Kystskogbruket. I 2012 har prosjektleder rapportert direkte til fylkesmannsgruppen v. daværende fylkesskogsjef Harald Nymoen.

Skogsveiprosjektene når det gjelder planlegging av fremtidige skogsveier og utarbeiding av temaplaner, er dette et mål som er forankret i Kystskogbruket og støttet av landbruksforvaltningen. Det har i flere år også vært en del av embetsoppdraget til fylkesmennene å bistå kommunene i utarbeiding av hovedplaner for skogsbilveier.