Virkesterminalprosjektet 2013 – 2014

Virkesterminalprosjektet i Kystskogbruket

Kystskogmeldinga som kom i 2008, satte behovet for utbygging av infrastrukturen inkludert skogsveier, offentlige veier og kaier i kystfylkene på dagsorden. SINTEF ble i 2010 engasjert av Kystskogbruket for å utrede behovet for kaier langs kysten ut fra skognæringas behov. Landbruks- og matdepartementet ble orientert om resultatene og fikk overlevert rapporten («Transport av skogvirke i kyststrøk», A20874/2011) 29. november i Oslo. Kystskogbruket pekte ved overleveringen på betydningen av at skognæringa og offentlig forvaltning sammen tar stilling til utredningen og gjennomfører videre detaljplanlegging gjennom følgende fire punkt;

  1. Kystskogbruket sikres plan- og prosesskompetanse.
  2. Det må utvikles modeller for flerbrukskaier.
  3. Gjennomføringen av tiltakene samordnes med målsettinger i Nasjonal Transportplan.
  4. Det må etableres forutsigbare, fremtidige, statlige finansieringsordninger

Det ble stor politisk interesse for Sintef-rapporten. Ikke minst ved at det i revidert statsbudsjett (RNB) for 2012 ble bevilget 25 millioner kroner i investeringsmidler til virkesterminaler. Disse midlene la grunnlaget for en viktig og god start på arbeidet med utbygging av kaistrukturen

For 2013 og i regi av Kystskogbruket ble det etablert et eget prosjekt, «Virkesterminaler i Kystskogbruket» som denne rapporten gjelder. Prosjektet ble startet opp 01.01.13 og hadde planlagt varighet frem til 31.03.14. Prosjektet hadde følgende mål, delmål og styringsgruppe;

Mål; Realisering av virkesterminaler i Kystskogbruket som har mottatt økonomisk støtte gjennom midler over revidert statsbudsjett (RNB) i 2012.

Delmål; Bidra til utvikling av modeller for flerbrukskaier som f.eks. offentlig eid kai med utleie, rene industri kaier, skognæringa eier kaia selv.

  1. Bidra til å utvikle gode bruksavtaler for terminalene.
  2. I samarbeid med Innovasjon Norge, prosjekt «Tre og Samferdsel» prøve ut tre som konstruksjonsmateriale i en eller flere terminaler.
  3. Beskrive rutiner og prosesser for slike utbyggingsprosess

Det har vært jevnlig kontakt med fylkesmannen i kystskogfylkene og fylkesmannsgruppen i Kystskogbruket ved gjennomføringen av prosjektet. Prosjektleder har orientert om prosesser i prosjektet på de fleste møter i AU i Skognæringa Kyst, – dette har vært naturlig siden styringsgruppen har inkludert AU. Hele styringsgruppen for prosjektet har vært fulltallig ved 3 av disse møtene. Prosjektleder har ellers orientert om prosjektet ved en rekke anledninger, spesielt kan nevnes under Skog og Tre 2013, ved Statens landbruksforvalting sin samling for fylkesmennene i Molde, – for politikere og diverse skoglige tilstellinger. Se også kapittel 9.

Fem prosjekter ble våren 2013 prioritert for statstilskudd av potten på 25 millioner kroner fra revidert statsbudsjett 2012. Disse er Mosjøen, Skodje, Sogndal, Lindås og Mandal, – se mer om dette i kapittel 6.

Ved revidert statsbudsjett 2013 ble det på nytt bevilget investeringstilskudd til virkesterminaler ved sjø, – i dette tilfelle 30 millioner kroner. Og samme år ble det over ordinært statsbudsjett bevilget 22.4 millioner kroner. 3 prosjekter i kystskogfylkene ble prioritert for statstilskudd av potten på 30 millioner kroner fra revidert statsbudsjett 2013, derav sluttfinasniering for Eidsnes i Lindås som fikk startfinansiering året før. I tillegg fikk Drammen Havn statstilskudd fordi ordningen fra og med 2013 gjelder hele landet.

Kapittel 5 omhandler gjennomføring av de ulike planprosesser i prosjektet. Det går frem at i tillegg til de 5 første prosjektene har arbeidet til prosjektleder også omfattet de 2 siste nye prosjektene (Namsos og Molde)

  • Kystskogbruket
  • SINTEF