Behov for en ekstraordinær satsing på infrastruktur

Publisert 07.07.2016

Skogreisingen etter krigen fører til en stor økning av hogsten i kystskogfylkene i perioden frem til 2040. For å realisere den store økningen i potensiell verdiskaping må det gjennomføres en ekstraordinær satsing på skoglig og offentlig infrastruktur, dvs. utbygging av tømmerkaier og utbedring av flaskehalser for tømmertransporten på det offentlige veinettet. Dette skriver Fylkeskommunal styringsgruppe i Kystskogbruket i sin høringsuttalelse til Nasjonal transportplan for 2018-2029.

Høringsuttalelsen til Nasjonal transportplan for 2018-2029 er sendt Samferdselsdepartementet og er underskrevet av den Fylkeskommunale styringsgruppen i Kystskogbruket som består av politisk oppnevnte representanter for alle de 10 fylkeskommunene.

De viktigste prioriteringene fra fylkeskommunene i Kystskogbruket er:

  1. Kystskogbruket forventer fortsatt en satsing på utbygging av terminaler, spesielt tømmerkaier.
  2. Styringsgruppen for fylkeskommunene i Kystskogbruket foreslår en ekstraordinær satsing på utbedring av flaskehalser for tømmertransport på kommune- og fylkesveier.
  3. Kystskogbruket ved Fylkeskommunal styringsgruppe mener det snarest må settes i gang et ekstraordinært nasjonalt utbyggingsprogram for å realisere de store lønnsomme tømmerressursene i kystskogbruket. Programmet må omfatte et samfunnsøkonomisk, framtidsrettet og klimatilpasset infrastrukturutbygging, hvor transportstrengene med offentlige vegnettet, tømmerterminaler og skogsveger sees i sammenheng.
  4. Det må åpnes for å gi en tidsbegrenset dispensasjon for transport av tømmer på offentlige veier med nedsatt bruksklasse, jfr. Direktiv 96/53/EF.
  5. Kystskogbruket forventer at høy økonomisk ramme legges til grunn for det videre arbeid i melding til Stortinget og gir støtte til forslaget om etablering av et nasjonalt program for å ta igjen alt forfall på riksveg, fylkesveg for vedlikeholdsetterslep. Dette er et svært viktig tiltak for skogbruket.
  6. Kystskogbruket foreslår et program med årlige bevilgninger som sikrer at vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet, inkludert fergekaier, bruer og tunneler, bygges ned i samme takt som riksvegnettet.

Hele uttalelsen finner du her.