Stor enighet om skognæringspolitikken

Publisert 21.08.2017

Valgkampmøtet på Norske Skog Skogn viste brei enighet om skognæringspolitikken, på tvers av partigrensene.

Også før dette Stortingsvalget ble det holdt valgkampmøte i regi av forumet Skognæringa i Trøndelag. Venstre, SP, Høyre, Miljøpartiet De Grønne, SV, Frp, Krf og Arbeiderpartiet stilte til debatt, flere med sine førstekandidater. Knut Dreier, adm.dir. ved Moelven Van Severen og styreleder for ARENA SKOG, hadde et overordna blikk i sin innledning på møtet. Det økte fokuset på klima, gjør at vi globalt vil få en drastisk økning av etterspørselen etter trevirke de neste årene. Dette gir utfordringer mht. utbygging av infrastrukturen, aktiv forvalting av skogarealene og langsiktig ressursforvaltning.

Paneldebatten. F.v. Fra Venstre, Hans Martin Storø, Marit Arnstad (SP), Anders Kiær (H), Tommy Reinås (MDG), Torgeir Strøm (SV), Espen Teigen (Frp), Åste Marie Lande Lindau (KrF) og Ingvild Kjerkol (AP).

Amund Saxrud (Norske Skog Skogn) fulgte opp med treforedlingsindustriens utfordringer, med el-avgift for næringsbygg, raskt økende nett-tariffer og behov for investeringer. Ole Bakke (Allskog og ARENA SKOG) satte fokus på utfordringene tømmertransporten har med flaskehalser på offentlige vegnett. Flest hindringer finner man i kommunevegnettet. For å få løst utfordringene, trengs det en betydelig økning i investeringene ift. foregående år. Som siste innleder før debatten, fortalte klyngeleder Kjersti Kinderås hvordan klyngeutviklings-prosjektet ARENA SKOG ønsker å ta en ledende rolle i utviklingen av bioøkonomien. ARENA SKOG skal bidra til økt innovasjon og samarbeid mellom bedrifter, forsknings- og utdanningsmiljøer og offentlige aktører.

Amund Saxrud, fabrikksjef ved Norske Skog Skogn, holdt et innlegg om utfrodringene i treforedlingsindustrien.

Paneldebatten viste stor tverrpolitisk enighet om skogpolitikken hos trøndelagsbenken, på de fleste debatterte tema. Det var bred oppslutting om behovet for opprusting av det offentlige vegnettet med utbedring av flaskehalser, økt skogsbilvegbygging, fokus på planting etter hogst og oppfølging av framtidsskogen. Debattantene ble utfordret på hvordan vi skal nå FNs klimamål og den vedtatte doblinga av avvirkningen, samtidig som vernet skal økes. Her var ikke debatten like entydig, og viste noen skillelinjer mellom partiene.

Flere av debattantene nevnte de positive resultatene de ulike skogpådriverprosjektene i Trøndelag har hatt. Alf Daniel Moen ga ved oppsummeringa en sterk oppfordring til politikerne om at ordningen med skogpådrivere blir videreført. Så langt er dette det mest effektive virkemiddelet vi har for å få opp aktiviteten hos skogeier. Skogeier er beslutningstaker for hogst, og nøkkelfaktor for den videre verdiskapingen.

Se også artikkelen om valgkampmøtet som ble publisert i Trønder-Avisa 17. august.