Kompetanseutvikling i kystskogbruket

Kompetanseutvikling i Kystskogbruket
Prosjektet «Kompetanseutvikling i Kystskogbruket» skal gjennomføre aktivitetstiltak retta mot skogeier, basert på behov avdekket gjennom forprosjektet, erfaringer fra tidligere prosjektarbeid retta mot skogeiere, og anbefalinger fra forskningsprosjektet «Fra ti til en».

Særtrekk for kystskogbruksfylkene er mange små skogeiendommer, korte tradisjoner for aktivt skogbruk, bratt og vanskelig terreng med dårlig utbygd infrastruktur. Forvaltningsapparatet i kommunene er bygd ned, det samme gjelder offentlig og privat veiledningsapparatet. Manglende kompetanse på mange områder i veiledningsapparatet gir kommunene utfordring med å følge opp sine kontroll- og forvaltningsområder.
Kystskogbruket har, til forskjell fra innlandsskogbruket, industri som gir avsetning på virket i regionen. Foredlingsindustrien uttrykker stort behov for lokalt virke, i tillegg har kystskogbruket nærmere halvparten av norsk treindustri, som så langt har vært avhengig av å hente virke utenfor egen region. Tiltak for økt aktivitet hos skogeier vil gi grunnlag for verdiskaping og sysselsetting i regionen.


De fleste kystskogeiere har ingen tradisjon for å være skogeier, og mangler grunnleggende kunnskaper innen skogforvaltning. Skogbruket har heller ikke et stort fokus hos forvaltning eller i samfunnet for øvrig. Med økt kompetanse hos skogeier, vil skogeier bli i stand til å stille relevante spørsmål og krav til veiledningsapparat og forvaltning. Det kan gi større motivasjon om å øke kompetansen hos disse.


Skogeierretta tiltak som kan gi positiv oppmerksomhet vil også bidra til omdømmebygging. Det er derfor først og fremst behov for informasjon, kursvirksomhet og aktivitetsskapende tiltak retta mot skogeier, for økt avvirkning, planting og andre skogkulturtiltak.


Denne bakgrunnen kreves andre tilnærmingsmåter for kompetanseretta arbeid i kystskogregionen enn i innlandet og de tradisjonelle skogstrøka. Det gir behov for utviklingsarbeid for å finne nye arbeidsmetoder og informasjonsmodeller for å øke aktiviteten og verdiskapinga.

Forskningsprosjektet «Fra ti til en» vil være ferdig i første kvartal 2014. Utprøving av arbeidsmetoder og prosesser/tiltak og formidling av resultatene fra prosjektet er viktig oppfølgingsarbeid for Kystskogbruket. Et kompetanseutviklingsprosjekt vil gi god mulighet for å følge opp resultatene fra prosjektet.

Nettverks- og pådriverprosjektene som de senere åra har vært gjennomført i Trøndelagsfylkene, har hovedfokus på økt avvirkning og satsing på skogkultur, i tillegg til økt fokus på bygging av nye skogsveger. Gjennom etablering av nettverksarbeidet LENSA i S-T, Innherred Skognettverk og Indre- og Ytre- Namdal Skognettverk i N- T, er det høstet mye erfaringer fra aktivitetsskapende tiltak retta mot skogeier. Ved oppstart av et kompetanseutviklingsprosjekt i kystskogbruket, er disse prosjektene i Trøndelag positive til å samarbeide aktivt for videreformidling og «foredling» av erfaringer fra arbeidet. Prosjektet vil også innhente erfaringer og innspill fra relevante prosjekter utenfor kystskogregionen.

Dette er resultat av samarbeidet mellom Skogkurs og Kystskogbruket i kompetanseprosjektet som var fullført i 2017:

For kystskogeieren

1. Gullgruve på rot – introduksjon til kurspakken. En fagdag hvor vi viser deg hva som skal til for at plantefeltet ditt skal bli en «gullgruve».

2. Kystskogbrukets ABC – en enkel veileder som besvarer de fleste aktuelle spørsmål for kystskogeieren.

3. Kurspakken – tilpassede kurs for de mest sentrale temaer for kystskogeieren:

 • Praktisk kurs i planting av skog
   
 • Ungskogpleie er lønnsomt!
   
 • Smart bruk av skogfond
   
 • RECO – Praktisk kurs i økonomisk kjøring med skogsmaskin

4. Førstehjelp for nye skogeiere på Agder  – en E-bok som berører de fleste temaer som er aktuelle for nye skogeiere på Agder.

For kystskogeierens veileder – kommunens skogansvarlige

En Kompetansepakke for kommuner med manglende ressurser i veiledningsapparatet. Det stilles store krav til at veiledningsapparatet har den nødvendige faglige kompetansen. I det følgende beskrives en kurspakke med kurs av forskjellig vanskelighetsgrad beregnet på veiledningsapparatet. Vi deler kompetansepakken i tre fagdeler:

1. Forvaltningskurs – 7 aktuelle kurs mest til hjelp i arbeidet med forvaltningsoppgavene.

2. Praktisk kunnskap – 7 aktuelle kurs for oppfrisking av skogbrukskompetansen.

3. Skogpådrivere – en erfaringsbase med beskrivelse av flere pådrivertiltak flere steder i landet.

Skogkurs har også laget en kort film om: Verdien av skogen langs kysten i Norge.

 • Skogkurs
 • Kystskogbruket
 • Norsk-Skogbruk