Uttalelse til Giske

Publisert 04.10.2010

Skognæringa i Trøndelag ønsker å sette fokus på behovet for langsiktige konkurransedyktige rammevilkår for sine næringer.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 04.10.2010

I sitt møte nylig vedtok derfor Skognæringa i Trøndelag å sende følgende uttalelse til nærings- og handelsminister Trond Giske:

”Regjeringen presenterte 14.september en ny statlig garantiordning for industrikraft. Ordningen forventes å være godkjent av EFTAs overvåkningsorgan, ESA, i løpet av oktober/november 2010, slik at langsiktige kraftavtaler fra 2011 kan inngås under ordningens rannevilkår.

Skognæringa i Trøndelag, som langsiktig produsent og foredler av fornybart råstoff, er meget opptatt av at skogindustrien i Midt-Norge gis langsiktige og bærekraftige kraftavtaler, slik at de store klimavennlige verdipotensialene i skogene våre kan utnyttes best mulig.

Vi har derfor store forventninger til at kraftleverandørene responderer på regjeringens garantiordning for industrikraft, slik at næringa sikres konkurransedyktige rammevilkår for kraft”.

Fakta om Skognæringa i Trøndelag

  • Skognæringa er den klart største eksportnæringa i Trøndelag.
  • Hvert år produserer virksomhetene i skognæringa i Trøndelag varer med en verdi av omkring seks milliarder kroner.
  • Skognæringa sysselsetter rundt 4.300 årsverk i Trøndelag, og gir store ringvirkninger. Rundt 18.000 familier i Trødelag har deler av sin inntekt fra skognæringa.
  • Det er mer skog enn noen gang i Trøndelag, men mindre av halvåparten av skogens tilvekst hogges. Potensialet for økt verdiskaping er stort.
  • Skogen binder klimagassen CO2, og bidrar til å redusere global oppvarming.
  • Skogen forsyner oss med miljøvennlige treprodukter og fornybar bioenergi. Alt tømmer fra trøndersk skogbruk er miljøsertifisert.