Eikefjord, Surnadal og Finnsnes

Publisert 23.10.2015

Landbruksdirektoratet gav denne veka investeringstilskot til utbygging av tømmerkaiar i Eikefjord i Sogn og Fjordane, Surnadal Havn i Møre og Romsdal og Finnsnes Regionhavn i Troms.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug skriv i ei pressemelding i samband med tildelinga m.a. at skogreisinga etter kringen no gir store mulegheiter for verdiskaping og nye arbeidsplassar.

Landbruks- og matminster Sylvi Listhaug (innfelt) har “snakka fram” skognæringa og samtidig vist stor vilje til å betre infrastrukturen i skognæringa, – frå stubbe til industri. I ei pressemelding i samband med tildeling av tilskot til 3 tømmerkaier denne veka (m. a Eikefjord i bildet over) skriv Listhaug at skogreisinga etter krigen no gir mulegheiter for stor verdiskaping og mange nye arbeidsplassar.
Foto: Helge Kårstad

Skogreisinga gir mulegheiter for stor verdiskaping seier Listhaug
I ei pressemdling i samband med tildelinga av investeringstilskot til tømmerkaiane i Eikefjord, Surnadal og Lenvik omtalar landbruks- og matminister Sylvi Listhaug skogreisinga etter krigen på følgjande vis:
– Kystfylkene har store og sterkt voksende skogressurser. Takket være en omfattende skogreising på 1950- og 1960-tallet vil det i årene framover være mulig å hogge svært mye mer skog langs kysten.
Dette gir muligheter for stor verdiskaping og mange nye arbeidsplasser. En forutsetning for å kunne utnytte dette potensialet og få fraktet tømmeret ut av skogen, er at det blir bygd mer skogsveier og tømmerkaier. Spesielt tømmerkaier gir langt bedre muligheter for å få solgt tømmer både nasjonalt og internasjonalt.


Sjøtransport er miljøvenleg og gir lågare transportkostnader
I same pressemeldinga legg Listhaug legg til:
– Transportkostnadene på sjøen er beregnet til å være kun 13 prosent i forhold til veitransport. Dersom vi kan få halvparten av det som i dag blir hogd i kystfylkene over fra vei til sjø, vil vi spare veiene for langtransport av ca 50.000 tømmerbil-lass. Dette er også bra for trafikksikkerheten for folk flest.

Sjå oppslag i Finansavisen her: side 12 og side 13

Fakta om dei tre tømmerkaiene som no får tilsagn:
Eikefjorden tømmerkai i Flora kommune, Sogn og Fjordane
• Flora Skogeigarlag har fått tilsagn om tilskot på inntil 14,5 mill. kroner.
• Totale kalkulerte investeringskostnadar er ca. 18,4 mill. kroner.
Pengane skal brukast til utbygging av den eksisterende tømmerkaien. Kaifronten skal utvidast frå 52 til 100 meter. Kaifronten må flyttast lenger frå land enn den er i dag og det skal mudrast i austtenden av kaia for å oppnå tilstrekkeleg djupne langs heile den nye kaifronten. Vegen inn til kaianlegget skal utvidast, veg og lagerareal skal asfalterast.
Utskiping av tømmer fra Eikefjorden er viktig for skogbruket i regionen. Store tømmervolum blir hogstmodne i kaien sitt dekningsområde i åra framover. Tømmervolumet har allerie auka mykje og ein reknar med at det på sikt vil gå 75.000 kubikkmeter tømmer over kaien som vil komme frå kommunane Flora, Naustdal, Førde og delar av Jølster, Bremanger og Gloppen.

Surnadal Havn i Møre og Romsdal
• Surnadal kommune har fått tilsagn om tilskot på inntil 4,246 mill. kroner.
• Totale kalkulerte investeringskostnader er 7,305 mill. kroner.
I Surnadal Havn skal eit lagerareal på 13 dekar i tilknytning til kaifronten forsterkast og asfalterast.
I tillegg skal det mudrast framfor kaifronten for å oppnå tilstrekkeleg djupne.
Surnadal Havn er viktig for å fremje ein effektiv transport av tømmer frå kommunane Halsa, Rindal og Surnadal, samt delar av Sunndal og Aure og hovudsakleg til industrien i Trøndelag. Tømmervolumet over havna i dag ligg på ca. 33.000 m3 og det er venta å auke til ca. 55.000 m3 innan nokre år.

Finnsnes Regionhavn i Lenvik kommune, Troms
• Lenvik kommune har fått tilsagn om tilskot på inntil 3,5 mill. kroner.
• Totale kalkulerte investeringskostnader er ca. 11 mill. kroner.
Investeringstilskotet skal brukast til oppgradering av eit lagerareal på 12 dekar. Lagerarealet ligg i nær tilknytning til kaifronten til Finnsnes Regionhavn i Finnfjorden.
Tømmerterminalen vil dekke kommunane Tranøy, Lenvik, Sørreisa, Dyrøy, Målselv og Bardu. På same industriområde ligger Finnfjord as, eit ferrosilisiumverk som no har teke i bruk treflis som reduksjonsmateriale framfor kol og koks.