Vest-Agder på offensiven

Publisert 07.02.2016

Skognæringa, politikere og representanter fra administrasjonen i fylkeskommunen, Fylkesmannen og Statens vegvesen var før helga samlet i Kristiansand for å diskutere gjennomføringen av Kystskogmeldingen og Infrastrukturprogrammet.

Jeg er opptatt av å få gjennomført anbefalingene i Kystskogmeldingen sier fylkespolitiker Nils Harald Rennestraum til Kåre Haugaas, styreleder i Skogselskapet i Agder, Karl Gjermund Damli, fylkesskogmester hos Fylkesmannen og Olav Eikeland, leder i Vest-Agder skog- og trenæringsforum og tømmersjef ved Huntonit AS i Vennesla (foto: Kjersti Kinderås).

Fylkeskommunene i alle de 10 deltakende fylkene har ved behandling av Kystskogmeldingen tatt et tydelig medansvar for et videre Kystskogsamarbeid. Vest-Agder som kom med i Kystskogbruket for 5 år siden har etablert gode samarbeidsstrukturer og er klar for å gå videre.

-Vi må nå gjøre en jobb med å komme i gang med oppfølgingen av Kystskogmeldingen. Det blir viktig å inkludere tiltakene i regionale planer som regional næringsplan, sier Nils Harald Rennestraum, fylkeskommunens representant i styringsgruppen for det felles Fylkeskommunale Oppfølgingsprogrammet i Kystskogbruket. Han deltok i utarbeidelsen av meldingen som ble lagt fram i april i fjor.

Olav Eikeland som leder i Vest-Agder skog- og trenæringsforum orienterte på møtet om verdikjedesamarbeidet. Infrastruktur er det temaet som det er jobbet mest med. Oppskrivingen av fylkesveinettet som er gjort på fylkesveinettet er vært svært viktig for å få redusert næringas transportkostnader. Forumet er også opptatt av hvordan skogressursene kan utnyttes bedre, samt at avvirkningen må økes. Eikeland pekte på at kompetanseoppbygging er viktig for å kunne øke aktiviteten i fylket og viste til prosjektet som er startet opp. Næringa deltar også aktivt i Kystskogbruket og Skognæringa Kyst.

Kåre Haugaas, styreleder i Skogselskapet i Agder fortalte om prosjektet «Kompetanseløft hos kommende og nye skogforvaltere». Prosjektet skal være et supplement til arbeidet med å få økt aktivitet innen skogsdrift og rekruttering, og er et av feltprosejkta under prosjektet Kompetanseutvikling i Kystskogbruket. Hovedfokuset er på å gi god basiskunnskap til skogeierne, men også å informere om hvem de kan spørre. Kunnskap skaper engasjement. Prosjektet skal bruke publikasjoner som allerede finnes, men det skal også utarbeides tilpassa informasjonsmateriale i samarbeid med Skogkurs. Det er planer om å startet opp med regionvise informasjonskvelder høsten 2016.

Tore Haugum, landbruksdirektør i Aust- og Vest-Agder informerte om Biokarbon-prosjektet som flere næringsaktører fra regionen, inkludert AT Skog deltar i. Pilotprosjektet skal teste ut produksjon av trekull for bruk i smelteverksindustrien. Det blir spennende å se hvordan Eyde-nettverket vurderer resultatene når de foreligger og skal ta stilling til om det er aktuelt å gå videre.

Kystskogmeldingen anbefaler en rekke tiltak. Diskusjonen i møtet gir et godt grunnlag for å konkretisere hva det er viktig for Vest-Agder å jobbe videre med.

Resten av dagen ble viet gjennomføringen av Infrastrukturprogrammet. Jan Olsen fra Skogkurs presenterte hovedanbefalingene fra rapporten. Det ble også lagt fram nye tall for Vest-Agder som Sintef har arbeidet med etter at rapporten ble presentert i høst.

Vest-Agder er et av de fylkene som i starten av den neste 25-års perioden vil ha størst nytte av en utbygging av infrastrukturen. Det haster derfor med en videre satsing på utbyggingen av skogsveinettet, få utbedret flaskehalser på offentlig vei og å få realisert de prioriterte tømmerkaiene. Fylkeskommunen har allerede gjort en stor jobb med å skrive opp de fylkeskommunale veiene der de holder standard for BK10/60.