Tre i alle konstruksjoner

Publisert 08.08.2016

Kanalhusene på Grilstad Marina i Trondheim bygges raskt og effektivt med byggesystem der alt er ferdig kappet og bearbeidet. Systemet gir kort byggetid på plassen og trelasten utnyttes optimalt.


I sommer er det full aktivitet i Havseilerveien på Grilstad Marina. Foto: Kjeldstad.

Tre i alle konstruksjoner
-Her brukes det tre i alle konstruksjoner. Bruk av tre er en god og tradisjonsrik metode, og konstruksjonspakken til Kjeldstad utnytter trelasten på en mer effektiv måte. Fordelen er at vi slipper å sortere planken, får en mer stabil konstruksjon og dermed mindre fare for skjevhetet i gulv og vegger. For oss er det enklere å jobbe med
, sier daglig leder i Lars Haugrønning, daglig leder i Byggmester Bugge.

I sommer er det full aktivitet i Havseilerveien på Grilstad Marina. I alt bygges det 16 rekkehus med denne metoden i Havseilerveien. Dette er rekkehus over 2-plan fordelt på 4 frittstående enheter. Mer om Kanalhusene finner du her.

Det er valgt et systemet som gir kort byggetid på plassen. Dessuten gir det svært lite skre. Dette er en miljøfordel, som også gir et positivt CO2-regnskap for hele byggesaken.

Rask vei til lukket bygg
Det er Kjeldstad Trelast som er leverandør av konseptet som inkluderer interiørprodukter, utvendig kledning, impregnerte produkter, limte/laminerte produkter og byggsystemer De har utviklet Konstruksjonspakken eller K-pakken som er et komplett byggystem der alle virkesdeler er ferdig kappet og bearbeidet. 

Link til nettsiden som viser prinsippene for systemet finner du her.

Hvorfor bygge i tre
Det er en økende bekymring for virkningen av menneskeskapte klimaeffekter. Miljø har kommet høyere opp på den politiske agendaen, og regjeringens hovedmål er at Norge skal bli karbonnøytralt innen 2030. Dette vil gi store utfordringer for alle sektorer i samfunnet. Samtidig gir det nye muligheter for skog- og trenæringen fordi
– Tre gir godt innemiljø
– Tre har god holdbarhet ved riktig bruk
– Treets overflate er lett å behandle
– Tre er verdens sterkeste byggemateriale i forhold til vekt
– Tre er en fornybar ressurs som kan gjenvinnes og gjenbrukes.
– Riktig forvaltning sikrer at skognæringen er en bærekraftig bransje
– Frisk skog binder CO2 gjennom fotosyntese. CO2 lagres i trelasten inntil den frigis gjennom nedbrytning eller forbrenning
– En livsløpsanalyse fra Norsk institutt for skog og landskap (nå NIBIO) viser at utslipp fra skognæringa kun tilsvarer 2,4 prosent av det som bindes i en kubikkmeter trevirke.

Mer informasjon for fortinn med bruk av tre finner du her  

Skognæringsklyngen Skognæringa i Trøndelag
Kjeldstad er en del av klyngen Skognæringa i Trøndelag. Klyngen omfatter skogbruk og skogindustri, med treforedlingsindustri, sagbruk, produksjon av bioenergi, ferdighus og nesten alt som trengs i produksjon av trehus. Det er et godt samarbeid med forskningsinstitusjoner i vår region og i Norge forøvrig. Gjennom klyngeutviklingsprogrammet ARENA skal det nå gjøres en ekstra innsats for å forsterke næringsklyngen som en drivkraft for endring og økt verdiskaping. Ved å jobbe mer offensivt og langsiktig med teknologisk fornyelse, nyskaping og utvikling av nye forretningsområder, ønsker næringa å sette fart i nødvendige endringer og omstillingsprosesser.