Budsjettlekkasje: Venteleg kring 200 millionar kroner til skogleg infrastruktur

Publisert 27.09.2016

Leiar i Hordaland FrP Gustav Bahus stadfestar i dag til Kystskogbruket at landbruks- og matminister Jon Georg Dale føreslår 95,5 millionar kroner til skogsvegar og tømmerkaiar over statsbudsjettet 2017.

Saman med venta midlar til infrastruktur over Jordbruksavtalen 2017 gir dette historisk høge tal, og viser at denne regjeringa satsar sterkt for å betre rammevilkåra i skognæringa.

Leiar i Hordaland FrP Gustav Bahus (t.v) stadfestar budsjettlekkasje som venteleg vil gi historisk høge tal for satsing på infrastruktur i skogbruket i 2017. Biletet over er frå siste landsmøte i FrP der landbruks- og matminister Jon Georg Dale lova å følgje opp tidlegare minister Sylvi Listhaug si satsing på skogsvegar og tømmerkaier. Til høgre delegat frå Os og Hordaland FrP Ove Frotvedt.
Privat foto

Gustav Bahus stadfestar budsjettlekkasje om storsatsing på infrastruktur i skogbruket
Nokre aviser har nyleg meldt ein budsjettlekkasje om at det vil kome 26, 5 millionar kroner ekstra til infrastruktur i skogbruket. Som kjent vil regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett for 2017 bli lagt fram 6. oktober.
Leiar i Hordaland FrP Gustav Bahus stadfestar i dag til Kystskogbruket at landbruks- og matminister Jon Georg Dale føreslår 95,5 millionar til skogsvegar og tømmerkaiar over statsbudsjettet 2017.
Saman med venta midlar til infrastruktur i jordbruksavtalen 2017 gir dette historisk høge tal, totalt kring 200 millionar kroner. «Dette viser at regjeringa satsar sterkt for å betre rammevilkåra og følgjeleg kutte transportkostnader i skognæringa» seier Bahus.

Resolusjonar frå Os FrP
Bahus minner også om at Os FrP har fremja fleire resolusjonar for betre infrastruktur i skogbruket til fylkesårsmøtet i Hordaland FrP. Desse har Hordaland FrP deretter fremja til landsmøtet i FrP (sjå omtale på denne nettstaden 02.02.14, 01.02.15 og 25.04.16).
«Skognæringa blir stadig viktigare i Hordaland, hogsten og sysselsetjinga aukar jamt og vi meiner at det hastar med å betre infrastrukturen» avsluttar Bahus.

KrF medverka til å auka løyvinga i 2016
I framlegg til statsbudsjett for 2016 frå regjeringa (kapittel 1149, post 71) var det opphaveleg sett av 43,675 millionar kroner til infrastruktur, av dette var 20 millionar kroner føresett brukt til skogsvegar. Kristeleg Folkeparti føreslo med støtte av Venstre ein auke på 22,5 millionar kroner øyremerka til tømmerkaiutbygging og dette vedtok Stortinget. Totalt vart det såleis løyvd ca. 66 millionar kroner til skogsvegar og tømmerkaiar over kapittel 1149 i statsbudsjettet for 2016.

Også venta midlar til vegbygging over Jordbruksavtalen 2017
Tilskot til skogsvegbygging (inkludert skogsdrift i bratt terreng) har vore ein viktig del av Jordbruksavtalen i mange år. For året 2016 auka denne løyvinga til skogsvegar til ca. 103 millionar kroner.
Totalramma til skogtiltak i Jordbruksavtalen for 2017 er den same som for 2016. Men fordelinga innafor skogbrukstiltak for 2017 er enno ikkje klar. Likevel er det venta at midlar til skogsvegar over Jordbruksavtalen vil vere om lag det same i 2017 som 2016.

Historisk satsing seier Rødland
Dersom vi føreset at midlar over Jordbruksavtalen er om lag det same i 2017 som i 2016, vil den totale løyvinga til infrastruktur i skogbruket (skogsvegar inkl. bratt terreng og tømmerkaiar) venteleg ende kring 200 millionar kroner for 2017. Leiar i Skognæringa Kyst Jan Ivar Rødland sier at dette er gledeleg høge tal og stadfestar at denne regjeringa verkeleg har satsa på å betre infrastrukturen i skogbruket. Og dette heilt i tråd med kva næringa sjølv har prioritert og ikkje minst dokumentert seinast i Melding om Kystskogbruket 2015. Rødland seier også at desse midlane raskt kan realiserast, og vil difor vere positivt for sysselsetjinga i distrikta framover.
«Vi håpar dette blir følgd opp vidare, og har også store forventningar til stortingsmeldinga for skogbruket som regjeringa vil leggje fram i haust» avsluttar Rødland.