God satsing på infrastruktur

Publisert 06.10.2016

Regjeringas satsing på skogsveier, tømmerkaier og kartlegging og utbedring av flaskehalser på det offentlig veinett er en riktig og framtidsrettet satsing.  Skognæringa Kyst er glad både for økte bevilgninger og de klare signaler som her gis. Spesielt kystskogbruksområdene har stort behov for nye veianlegg for å sikre ivaretakelse av de meget store virkes-ressursene som blir hogstmoden de kommende 20-30 årene. Det er imidlertid et skår i gleden, og vanskelig å forstå at denne satsingen skal medføre at Trebasert Innovasjonsprogram og Utviklingsfondet tas ut, og da uten en nærmere begrunnelse enn at nå må næringa ta dette arbeidet.

Skognæringa Kyst er enig i at næringa har ansvaret for egen verdikjede, men hadde forventet at resultatene disse fondene kan vise til hadde blitt vektlagt i det grønne skiftet. Det opplyses imidlertid at verdikjedeperspektivet blir sentralt i den kommende skogmeldinga og vil forhåpentlig der bli diskutert grundigere og mer helhetlig. Da forventes bl.a. en analyse på hvorfor våre naboland investerer stort på treforedling, mens lite ennå skjer hos oss.

Regjeringa påpeker videre at skog og trenæringa er viktig for utvikling av bioøkonomien. At Investinor gis anledning til å gå inn i etablerte bedrifter er i så måte et skitt i riktig retning, men man burde også senket avkastningskravet med det samme.

Skognæringa Kyst merker seg og er glad for at skog/klima-tiltakene tettere planting, gjødsling og skogplanteforedling fortsetter, men det er på et klimafaglig grunnlag vanskelig å forstå at ikke skog/klima løftes betydelig mer både med bakgrunn i Paris-avtalen og de klare anbefalingene fra FNs klimapanel. I norsk skogbruk generelt og i kystskogbruket spesielt finnes det meget store potensialer for øket karbonbinding, f.eks. ved skogplantingen på gjengroingsmarker.

Regjeringa har ellers klare ønsker om å effektivisere landbruksforvaltninga og viser til reduksjonen av antall årsverk. Skognæringa Kyst vil imidlertid her bemerke at for den offentlige skogforvaltningens del bør dette sees i sammenheng med oppgaver som følger av en urasjonell eiendomsstruktur som det vil ta meget lang tid å endre vesentlig. For å sikre at verdifulle naturressurser utnyttes til nasjonens beste i denne overgangsperioden er det viktigere å ha oppmerksomhet på hvilke oppgaver forvaltningen skal ivareta enn av hvor mange årsverk som reduseres. I skogforvaltningen er dessverre tendensen at årsverkene reduseres mest der de helst burde vært opprettholdt.

Ny skogmelding foreligger om få dager og budsjettforslaget viser til den kommende meldinga. Skognæringa Kyst har lenge hatt store forventinger til meldinga og spesielt i forhold til verdikjedeperspektivet og det grønne skiftet. Så langt er det klart at Regjeringen leverer på helhetlig infrastruktur, som er meget viktig for skognæringa, men foreløpig temmelig uklart om den leverer på verdikjedeperspektivet og klima.