Klyngeutviklingsprosjektet ARENA SKOG er i gang!

Publisert 21.10.2016

ARENA SKOG – Skognæringa i Trøndelag, hadde denne uka oppstartkonferanse på Stjørdal.Dette var en milepæl for næringa og aktørene i klyngen som over flere år har jobbet med utvikling av skognæringsklyngen i Trøndelag.

Skognæringas ARENA-søknad ble, som en av tre vinnere, valgt ut i tøff konkurranse blant 39 søknader med en rekke ulike næringer. Dette er et uttrykk for at klyngen vurderes til å kunne spille en meget viktig rolle i norsk og internasjonalt næringsliv i årene som kommer.

Klyngeprosjektets hovedformål er å styrke klyngebedriftenes konkurransefortrinn gjennom økt innovasjonsevne og markedsutvikling rettet mot nasjonale og internasjonale markeder. ARENA-prosjektet vil gi klyngen et ekstra løft og støtte oppunder den offensive utviklingen som allerede er på gang. Klyngen kan sammen bidra til å utvikle skog- og trenæringens rolle i bioøkonomien de kommende årene, og å koble våre muligheter og utfordringer opp mot bioøkonomien, internasjonale trender og markedsutvikling.

Næringsaktørene og samarbeidspartnerne fra forsknings- og kunnskapsmiljøene, forvaltning og øvrig støtteapparat deltok på samlinga.

Ettermiddagen og kvelden på første dag av konferansen var en markering av oppstarten på prosjektet, med en markering av at Skognæringa i Trøndelag i fellesskap har greid å jobbe fram prosjektet.

Styreleder i Skognæringa i Trøndelag, Knut Dreier (Moelven van Severen) ønsket velkommen, og klyngeleder Kjersti Kinderås presenterte kort prosjektet. ARENA-prosjektet viser hvordan skognæringsklyngen skal ta en ledende rolle i utviklingen av bioøkonomien. Hans Erik Melandsø fra Innovasjon Norge bidrog med erfaringer fra andre klyngeutviklingsprosjekter i Norge.


Hans Erik Melandsø fra Klyngeutviklingsprogrammet, Knut Dreier, leder i Skognæringsa i Trøndelag( Moelven van Severen Namsos), og Kjersti Kinderås, klyngeleder for ARENA SKOG Skognæringa i Trøndelag.

På dag to av oppstartkonferansen startet arbeidet. Her ble det tid til både inspirerende innlegg fra interessante foredragsholdere, og ei skikkelig arbeidsøkt.

Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri innledet dagen med å understreke at tilgang til bærekraftig biomasse er en forutsetning for å nå klimamålene nasjonalt og våre internasjonale forpliktelser. Økt bruk av biomasse er en forutsetning for å nå klimamålene i prosessindustrien. Dette gir muligheter for skognæringen. Oppfordringen fra Lier-Hansen er å sørge for mest mulig verdiskaping fra tømmeret. Foredraget finner du her.

Bjørn Alrikson fra SP Processums bioraffinaderikluster i Sverige viste hvordan de som kunnskapsleverandør jobber med trefiber i utvikling av et kunnskapskluster knyttet til skogindustrien.Foredraget finner du her.

Harald Liven fra Moelven Limtre tok med forsamlingen på en kortversjon av planleggings-, prosjekterings-, og byggeprosessen av Europas høyeste trehus som står i Bergen. Foredraget finner du her.

Inspirerende foredrag før forsamlingen delte seg inn i grupper og startet opp arbeidet i de ulike gruppene i prosjektet.

I prosjektgjennomføringa vil aktørene delta gjennom arbeid i ulike grupper som skal bidra til å nå prosjektets målsetninger. Arbeidet er rettet inn mot forretningsmuligheter og innovasjon, klyngeutvikling og marked. Samarbeid mellom bedrifter, nettverk og klynger vil styrke den enkeltes bedrifts konkurransekraft og posisjon.

Ved å jobbe mer offensivt og langsiktig med teknologisk fornyelse, nyskaping og utvikling av nye forretningsområder, kan klyngene sette fart i nødvendige endringer og omstillingsprosesser. Det kan også gi ringvirkninger for øvrig næringsliv i regionen.

Gruppeleder Rannveig Jørstad Kristiansen (Skogselskapet i Trøndelag), som leder arbeidsgruppen skom skal jobbe med skogrelaterte oppgaver i ARENA-prosjektet.

Arena Skognæringa i Trøndelag er i gang!