Egersund Havn kan få eigen tømmerkai

Publisert 11.01.2017

Det er stor trong for ein effektiv tømmerkai sør i Rogaland.

I dag møttes skogfolk og hamnefolk for å få vurdert ei løysing i Egersund. Drøftingane var lovande og ei avklaring er venta med det første.

Skogfolk og hamnefolk møttes på kontoret til Ervik Shipping i Egersund havn i dag.F.v. Lloyd Gundersen frå Nortømmer, dagleg leiar Lars Kolnes i Eigersund Havn og Næring, skogbruksjef Hans Petter Tønnesen, Leif Arne Hellvik frå Multiconsult, havneinspektør Ove Romslo, leiar i Eigersund Havn og Næring og varaordførar Leif Erik Egaas, fylkesskogmester Stein Bomo, Randi Birkeland frå Rogaland Skognæringsforum, Arnfinn Ervik frå Ervik Shipping, dagleg leiar Terje Ervik ved Ervik Shipping, Inga Apeland frå Vestskog, Kjetil Andre Rødland frå Vestskog, Torbjørn Storesletten frå Myklebusthaug Rederi og Lars Slåttå frå Rogaland Skognæringsforum.
Alle foto: Helge Kårstad

Fleire dokumentasjonar peikar på Eigersund
Sintef-rapporten «Transport av skogsvirke i kyststrøk» frå 2011 peika på Eigersund kommune som ei viktig lokalisering for ein framtidig tømmerkai. Rogaland Skognæringsforum utarbeidde i 2013 rapporten «Aktuelle utbyggingsprosjekt av tømmerkaier i Rogaland». For «sørfylket» kom dei fram til følgjande konklusjon: «Det er hittil levert lite volum over Egersund havn, noko som i stor grad skuldast krevjande leveringsvilkår. I forhold til tyngdepunktet for skogressursane i Dalane vil denne kaien vere viktig og sentral både på kort og lang sikt».
Årsaka til «krevjande leveringsvilkår» er at skognæringa ikkje har eigen tømmerkai og må konkurrere med andre næringar om tilgang til kaifont. Dette har vist seg å vere vanskeleg i Egersund havn som har relativt stor trafikk også frå andre næringar.
Siste åra har kvantumet likevel auka mykje, i fjor vart det levert kring 40 000 kubikkmeter tømmer over hamna kunne havneinspektør Ove Romslo fortelje på møtet i dag. Skogbruksjef Hans Petter Tønnesen viste til ein årleg skogproduksjon i dekningsområdet på i overkant av 50 000 kubikkmeter tømmer. Vestskog opplyste på møtet at dei ser på Eigersund som ein svært eigna stad for tømmerkai og at ein eigen tømmerkai venteleg vil opne for eit større dekingsområde enn pr. i dag.

Fleire løysingar for ein tømmerkai
Dagleg leiar i Eigersund Næring og Havn Lars Kolnes opplyste på møtet at det er fleire aktuelle løysingar for ein tømmerkai i området. Underteikna orienterte om vilkåra for statleg støtte og presiserte at eit eventuelt tilskot frå staten ville kreve ein tinglyst framtidig bruksrett til tømmerkaia for skogeigarane i regionen.

Arbeidsgruppe
Møtet konkluderte med å setje ned ei eiga gruppe som snarleg skal får utarbeidd konkrete alternative løysingar for ein tømmerkai i Egersund havn. I gruppa vil sitje representantar frå både skognæringa og Eigersund Havn og Næring. Leif Arne Hellvik i Multiconsult vil vere sekretær for gruppa.

Det er fleire aktuelle løysingar for ein eigen tømmerkai i Egersund Havn.
Dette området kan byggast ut snarleg til ein tømmerkai og er pr. idag disponibelt.

Dette området kan også vere aktuelt for ein tømmerkai, men her gjenstår ein del avklaringar