Jon Georg Dale med ny rekord

Publisert 08.02.2017

Regjeringa med landbruks- og matminister Jon Georg Dale i spissen har løyvd 210 millionar kroner til skogsvegar og tømmerkaiar i 2017. Aldri før har staten løyvd så mykje pengar til å betre infrastrukturen i skogbruket. Dette er svært gledeleg og viser at Dale følgjer opp næringa sine prioriteringar seier leiar i Skognæringa Kyst Jan Ivar Rødland.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (innfelt) har verkeleg følgd opp skognæringa sine priorteringar og årets løyving til skogsvegar og tømmerkaiar har aldri vore større. Biletet er frå Søndenåneset tømmerkai i Vindafjord kommune i Rogaland som er utbetra med statlege midlar og nyleg opna av stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal (KrF)
Foto: Helge Kårstad

75 millionar til tømmerkaiar
Totalt er det sett av 210 millionar kroner til infrastruktur i skogbruket på statsbudsjettet i 2017. Av dette er det sett av 135 millionar kroner til skogsvegar og 75 millionar kroner til tømmerkaiar.
Når det gjeld skogsvegar er 103 millionar kroner løyvd over jordbruksavtalen (kapittel 1150, post 50) og 32 millionar kroner over kapittel 1149, post 71 i statsbudsjettet. Av løyvinga til tømmerkaier (også over kapittel 1149, post71) er 29 millionar kroner sett av til utbygging av tømmerkaiar i områder som er råka mest av arbeidsløysa.

Aldri før
Aldr før er det løyvd så mykje statlege kroner til tømmerkaier og skogsvegar over LMD sitt budsjett. Løyvinga til skogsvegar er det doble av løyvingane inntil 2013 då opptrappinga starta. Løyvinga til tømmerkaier er ca. 29 millionar kroner høgare enn i 2016.
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale seier i ei pressemelding at denne regjeringa satsar på å betre infrastrukturen i skogbruket og viser til at betre skogsvegar og utbygging av tømmerkaier er viktige tiltak for auka hogst og lønsemd i skog- og trenæringa.
Sjå pressemeldinga frå LMD her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kraftig-auke-i-midlar-til-skogsvegar-og-tommerkaier-i-2017/id2537710/

Svært gledeleg og god oppfølgjing av regjeringa sier Jan Ivar Rødland
Dette er svært gledeleg seier leiar i Skognæringa Kyst Jan Ivar Rødland. – “Det viser også at
landbruks- og matminister Jon Georg Dale følgjer opp prioriteringane både i Skog22, Melding om Kystskogbruket og ikkje minst Skogmeldinga som nyleg er handsama i Stortinget”
 seier Rødland.
Rødland vil også understreke at KrF har vore ein pådrivar for meir pengar til infrastruktur i skogbruket og sier at dette har blitt lagt merke til i heile næringa.

Status viser stor trong for både vegar og tømmerkaiar.
Helge Kårstad er prosjektleiar innafor infrastruktur i Skognæringa Kyst og kan fortelje om følgjande status:
Når det gjeld skogsvegar viser hovudplanane ein svært stor trong for nye skogsvegar i alle kystskogfylka. Skogeigarane vil svært gjerne investere, men det manglar enno pådrivarar og vegplanleggarar som kan samordne prioriterte felleanlegg i bygdene.
Når det gjeld tømmerkaier pågår det planlegging av nye tiltak/ utbetringar i alle kystskogfylka. Det vil utan tvil kome svært gode søknader til Landbruksdirektoratet innan fristen i april 2017.

Risøyhamn i Andøy kommune i Nordland har tidlegare søkt om statstilskot til ein tømmerkai, men er hittil ikkje prioritert. Denne veka vitja representantar frå skognæringa og skogforvaltninga viktige hamner for tømmerutskiping i Nordland og Troms og var også innom kaia i Risøyhamn.
F.v. Bjørn Næsvold og Ole Bakke i ALLSKOG, skogbruksjef i Lofoten og Vesterålen Gjermund Pettersen og eigar av Risøyhamn Hans Benjaminsen.
Foto: Helge Kårstad