Lang saksbehandlingstid i Miljødirektoratet

Publisert 26.04.2017

Fra skogeier søkte Fylkesmannen om planting av lutzgran og til endelig avgjørelse kom, tok det to år. Det siste året har klagen vært til behandling hos Miljødirektoratet. Svaret ble nei.

En skogeier søkte den 27. april 2015 om tillatelse til utsetting av 2 500 lutzgraner på sin eiendom på Vestvågøy i Nordland. Fylkesmannen ga i vedtak av 26. juni samme år tillatelse til utplantinga.

Denne avgjørelsen ble påklaget av Naturvernforbundet, Sabima og WWF Norge i fellesskap den 16. juli 2015. Fylkesmannen i Nordland brukte deretter et halvt år på å utrede saken, gjennom kjøp av konsulenttjenester fra firmaet Miljøfaglig Utredning. Fylkesmannen omgjorde på denne bakgrunnen sin avgjørelse i vedtak av 19. januar 2016.

Både skogeier og Skognæringa Kyst klaget på dette vedtaket, og saken ble 18. april 2016 oversendt til Miljødirektoratet. Svaret kom nå like etter påske i 2017, med datering 27. mars. Altså nærmere 1 års saksbehandlingstid, som vel må være brudd på Forvaltningsloven?

Miljødirektoratet skal også oppdatere det nettbaserte Miljøvedtaksregisteret, hvor alle vedtak etter naturmangfoldloven skal legges inn. Vedtaket for den endelige avgjørelsen i denne klagesaken er pr. dato ikke å finne i Miljøvedtaksregisteret, selv om andre vedtak datert så sent som 20. april ligger inne i registeret.

Skognæringa Kyst klaget omtrent samtidig på et avslag på en tilsvarende søknad om utsetting av sitkagran i Strand i Rogaland. Her har vi fremdeles ikke mottatt svar fra Miljødirektoratet.