Skognæringspolitikk på dagsorden i Nordland

Publisert 11.09.2017

Skognæringsforum Nordland skal ha takk for at dere inviterer til valgkampmøte om skognæringspolitikk – dette er en viktig læringsarena for oss politikere. Det var den samstemte tilbakemeldingen fra de 9 partiene som deltok på valgkampmøte om skognæringspolitikk i Hattfjelldal torsdag 24. august.

Flere av partiene stilte med sine 1. og 2.-kandidater på valgkampmøtet om skognæringspolitikk i Hattfjelldal på torsdag. Det viser tydelig at skog har kommet opp som en viktig ressurs i overgangen til det grønne skiftet – noe de fleste av partiene også framhevet.  Skogen er en del av klimaløsningen og en viktig ressurs i bioøkonomien, som Toine Sannes fra MDG formulerte det. Skog- og trenæringa i Nordland har så langt ikke fått stor oppmerksomhet i valgkampen, men denne viktige naturressursen og verdiskapinga den gir må få større oppmerksomhet framover, mente flere av debattantene.

Fra paneldebatten. F.v. Kai Henriksen (H), Helge Hamre (KrF) og Erling Solvang (V).

Kunnskapen om skognæringa i Nordland fikk et lite løft med innlegg fra noen av aktørene i Skognæringsforum Nordland. Her fikk partiene en innføring i både mulighetene og utfordringene skognæringsaktørene ser framover. Leder for Skognæringsforum Nordland, Kurt Jessen Johansson, informerte om forumets arbeid, hvor utvikling av samarbeid mellom aktørene i verdikjedene, økt satsing på FoU og bedring av infrastrukturen i Nordland er i fokus. De to store mottakerne av tømmer fra Nordland, Moelven Van Severen og Arbor Hattfjelldal, presenterte også rammevilkår som er viktige for industrien. Utbedring av flaskehalser på offentlig vegnett er et felles behov, som også vil være viktig for andre næringer.

Bjørn Jarmund, direktør ved Arbor Hattfjelldal, holdt et innlegg rundt industriutvikling i Nordland.

Hvorfor må en hjørnesteinsbedrift i en region i Nordland ta så mye av kostnadene for det vernet storsamfunnet skal ha? Det var et av hovedutfordringene Bjørn Jarmund, direktør ved Arbor Hattfjelldal, ga debattantene. Statskog er en stor grunneier på Helgeland, hvor nå om lag 20% av arealet er båndlagt av vern. Nesten alle partiene var på tilbudssida også på dette temaet, og kompensasjonsordning for inntektstap for industrien og omdisponering av vernearealer ble debattert. SVs representant Åshild Pettersen, ville ta med seg innspill om omdisponering av vernearealer videre, etter å ha blitt klar over hvordan den store verneandelen på Helgeland slår ut.

Storsatsingen Arena Skog i Trøndelag vil også kunne gi ringvirkninger i Nordland, fortalte Knut Johan Dreier, adm.dir. ved Moelven Van Severen i Namsos. Som den viktigste mottakeren av skurtømmer fra Nordland, viste Dreier hvordan verdikjedestrømmene ikke bryr seg om fylkesgrenser. – Det er viktig at aktørene i verdikjedene har samarbeid på tvers av fylkesgrenser, slik tilfellet er i Skognæringsforum Nordland. På noen områder er vi konkurrenter, men i forumsarbeidet skal vi fokusere på det som er felles utfordringer. Slik kan vi oppnå større resultater enn hver for oss.

Debatten viste ikke særlige skillelinjer i skognæringspolitikken før stortingsvalget. Det var enighet om at skogressursen har stor betydning i klimaregnskapet, og at det må legges til rette for at skogen skal ha en slik rolle også for de neste generasjonene. Da er det viktig å plante etter hogst og stelle framtidsskogen slik at vi har produksjonsskog med effektiv karbonbinding og høy kvalitet på tømmeret, også i framtida.