Likegyldige helt til det plutselig angår oss.

Publisert 04.12.2017

Vi har ikke noen spesielle meninger om skogbruket. Helt til den vante tusrstien i skogen plutselig går gjennom ei hogstflate.

Også når det gjelder skogbruk er vi likegyldige helt til det plutselig angår oss selv. Dette er en av funna fra undersøkelsen Holdninger til gran. Forprosjekt: Håndtering av utfordrende saker (issues management) fra Trøndelag Forskning og utvikling. Undersøkelsen er gjort på oppdrag fra Skognæringa Kyst, i samarbeid med skog- og trenæringsforumene i Nordland, Trøndelag og Rogaland.

På hjemmesida til TFoU presenteres undersøkelsen, som viser at som opinion er man til daglig indifferent, men interessen og meningen kan aktiveres ved spesielle, gjerne lokale,hendelser (f.eks. hogst og planting) eller forhold. Derfor blir det særlig viktig at vi lokalt greier å nå ut med informasjon om hva et aktivt og bærekraftig skogbruk er, og vise skogbrukets betydning for verdiskapinga i regionen.

Undersøkelsen har vært et forprosjekt, og målet å øke kunnskapsbasen slik at vi som næring kan bli bedre i vår kommunikasjon til allmenheten, beslutningstakere og politisk nivå.

Skognæringa vil framover se på hvordan vi kan gå ytterligere i dybden på disse temaene.