Nordland – uttalelse til planprogram – Regional plan for klima og miljø

Publisert 01.10.2018

Skognæringa Kyst har kommet med et innspill til arbeidet rundt regionalplan for klima og miljø i Nordland.

Foto: Wenberg Fiskeoppdrett AS

Skognæringa Kyst SA har ingenting spesielt å bemerke til selve opplegget til prosess for arbeidet. Vi har heller ikke innvendinger til de fire satsingsområdene som er omtalt. Men vi mener det mangler et femte satsingsområde, nemlig karbonfangst.

Det er i dag alminnelig antatt at klimakampen ikke kan vinnes ved utelukkende å satse på utslippsreduksjoner. Det vil også være avgjørende å fange og lagre CO2. Dette er slått fast både av FN’s klimapanel, EU og gjennom en rekke politiske dokumenter og vedtak i Stortinget. Jf. også Parisavtalen, der nesten alle land er med. Eksempelvis står det i Meld.St.nr. 21 – Norsk klimapolitikk: «Regjeringen vil øke det produktive skogarealet (…) gjennom en aktiv bærekraftig politikk for økt tilplanting på nye arealer.»

Det er flere måter å fange karbon på. Skognæringa Kyst vil framheve en arealbruk som prioriterer skog som sentral. Dette fordi skog i god vekst har en formidabel evne til å binde karbon. Men også fordi tømmeret fra skogen kan benyttes til en lang rekke produkter og dermed substituere andre og mindre klimavennlige råstoffer.

Skal Stortinget sine intensjoner kunne gjennomføres, må fylkeskommuner og kommuner ta dette inn i sine planer, strategier og handlingsprogram. Norsk skog fanger år om annet ca. 50 % av de totale norske utslippene. Det er derfor ikke uvesentlig hva slags strategier kommuner og fylker legger med tanke på skog og skogarealer.

Miljødirektoratet har avdekket at det skjer en betydelig avskoging og såkalt skogforringelse i landet. Beregninger viser at 58 km2 årlig går ut av skogproduksjon, i tillegg til en betydelig skogforringelse, bl.a. ved at deler av avvirket kvalitetsskog ikke blir reetablert med kvalitetsskog.

Det finnes per i dag ingen andre kjente metoder som kan fange og lagre store mengder karbon tilnærmelsesvis så billig som naturen selv ved fotosyntesen gjennom produksjon av kvalitetsskog.

Nordland er i dag et stort skogfylke, men produksjonen, og dermed karbonbindingen, kan likevel økes betydelig. Dessuten har fylket også store arealer med potensiale for utvidelse med klimaskog, dsv. arealer som kan påskoges med spesiell tanke på høy karbonfangst. Jf. her satsingen fra Klima- og miljødepartementet om «Planting av skog på nye arealer som klimatiltak».

Daglig leder
Jan Olsen