Skognæringa i Trøndelag frykter at skogvern vil gi råstoffmangel

Publisert 17.12.2018

Moelven Van Severen i Namsos er en hjørnesteinsbedrift i regionen, og kjøper stadig mer tømmer i Nordland. Mer vern av skog i Nordland vil være svært uheldig for sagbruket i Namsos.  
Foto Helge Kårstad
Moelven Van Severen i Namsos er en hjørnesteinsbedrift i regionen, og kjøper stadig mer tømmer i Nordland. Mer vern av skog i Nordland vil være svært uheldig for sagbruket i Namsos. Foto Helge Kårstad
Miljødirektoratet er i ferd med å kartlegge 84.000 dekar skog på Helgeland med tanke på vern. Både Trønder-Avisa og Namdals-Avisa hadde siste uke store oppslag som viser hvorfor et slikt vern vil ha så store konsekversen for skognæringa ikke bare i Nordland, men også i Trøndelag.

Moelven Van Severen i Namsos er en hjørnesteinsbedrift i regionen, og kjøper stadig mer tømmer i Nordland. Mer vern av skog i Nordland vil være svært uheldig for sagbruket i Namsos.
Foto Helge Kårstad

Moelven Van Sveren på Namsos henter omkring 50 000 kubikkmeter sagtømmer fra Nordland hvert år.
– “Dette utgjør en fjerdel av råstoffet som sagbruket tar inn“, sier Knut Dreier, adm.dir i bedriften til Namdals-Avisa.

 “En tabbe”, sier Odd Morten Aalberg, adm.dir i MM Karton til Trønder-Avisa. – “En fornuftig virksomhet i skogen, som forsyner industrien med virke, er det mest fornuftige vi kan gjøre. Hogst og planting er bærekraftig. Derfor er det en tabbe å verne så mye produktiv skog. Det rammer både grunneiere, næringslivet og skogbruket”.

Statsskog hadde planlagt å ta ut 18.000 kubikkmeter tømmer fra de delene av Statskog sine eiendommer som nå er planlagt vernet. Da meldingene kom om vurdering av vern av 80.000 mål med statskoggrunn, måtte de stoppe planene.

 “Det har aldri vært Stortingets mening at skogvernet skulle fortrenge industrien, hindre tilgang til lokalt virke og redusere skognæringa til en ren råvareeksportør”, sier Stortingsrepresntant Elin Agdestein til Namdals-Avisa.

– “Hvordan verne 10% av skogen uten store konsekvenser for verdiskaping og karbonfangst?. Verdiskapinga basert på norsk tømmer er viktig, fordi dette skaper distriktsarbeidsplasser og fordi dette skaper miljøvennlige produkter. I tillegg er skogproduksjon med tilhørende videreforedling den eneste kjente effektive metoden til å fjerne klimagasser fra atmosfæren. Erkjennelsen av at klimatrusselen nå er den største miljøtrusselen i verden, må føre til at klimagassopptak prioriteres øverst.

De lettest tilgjengelig arealene for skogproduksjon må ikke vernes. Vernet må legges til ikke ønsomisk drivbare arealer som kan ha vel så mange verneverdier som de økonomisk drivbare arealene. Alternative arealer finnes det rikelig av på Helgeland, også på Statskogs arealer” avslutte Agdestein.

Se oppslagene i Trønderavisa
Trønderavisa 1
Trønderavisa 2