Kom til Hattfjelldal Olaug!

Publisert 24.01.2019

Foto: Erlend Haarberg http://www.haarbergphoto.com/
Foto: Erlend Haarberg http://www.haarbergphoto.com/
Bygda med hjørnesteinsbedriften Arbor, som produserer sponplater basert på råstoff fra skogen.

Skognæringsforum Nordland svarer på vår nye landbruks- og matminister Olaug Bollestad sin FB-oppfordring, og inviterer landbruks- og matministeren til Hattfjelldal. Ei fantastisk bygd på så mange måter.

Ei bred og vakker bygd mellom majestetiske fjell, med gode klimatiske forhold for produksjon av biobaserte naturressurser. Bygda har i flere århundrer vært beiteområde for reindrift, og den har gjennom generasjoner gitt grunnlag for landbruk og bosetting. 

Skogressursene i regionen ga grunnlaget for etablering av industri, og her har Nord-Norge sin største videreforedlingsbedrift basert på ressurser fra skogen, Arbor Hattfjelldal.

Kommunen har omlag 1400 innbyggere, hvor over 70 personer har sett daglige virke ved Arbor, i tillegg generer denne store industribedriften tjenesteytende arbeidsplasser og skaper lokale verdier. 

Hovednæringen i kommunen er landbruk, ca. 80 bruk er i drift i kommunen. I tillegg har kommunen bedriftene Susendalen Bygdesag, som leverer omtrent alt virke som Børgefjell laft AS bruker i sin produksjon av laftede hytter og hus.

Men eksistensgrunnlaget for bygda er truet. Statskog er en stor grunneier i regionen, og har fram til de siste åra vært en viktig leverandør av skogsvirke til Arbor. Samlet er nå 460 000 dekar, det vil si 30% av Statskogs drivbare areal på Helgeland vernet eller båndlagt. Etter siste forslag for skogvern på Statskogs grunn kom våren 2018, ble ytterligere 90 000 dekar båndlagt. 

Vi håper vår nye landbruks- og matminister Olaug Bollestad vil bidra til å finne løsninger som kan sikre fremtidig produksjon av sponplater i Hattfjelldal – et bærekraftig og fornybart byggemateriale, og et godt eksempel på verdiskaping i bioøkonomien.

Foto: Erlend Haarberg http://www.haarbergphoto.com/