Framtidig virkestilgang i Trøndelag

Publisert 06.02.2019

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 06.02.2019

NIBIO har på oppdrag fra Arena Skog vurdert det heldekkende skogressursdatasettet SR16. Resultatene i forprosjektet viser at avvirkningsnivåer i Trøndelag som ligger mellom 1 og 2 millioner m3/år er bærekraftig og reduserer ikke potensialet på sikt. NIBIO jobber nå med videreutvikling av verktøyet og forbedringer i grunnlagsmaterialet.

Det hogges idag ca. 1 million kubikkmeter tømmer i Trøndelag. En ny undersøkelse viser at avvirkningnivået kan ligge mellom 1 og 2 millioner kubikkmeter uten å redusere potensialet på sikt. Men treslagsfordelingen må vris mot furu på mellomlang sikt.
Foto-Knoff/Arena Skog

Vårknipe i skogbruket
Over tid har skognæringa, forvaltning og politikerne både regionalt og lokalt samarbeidet om å løfte aktiviteten i skogbruket og de trebaserte verdikjedene. Myndigheter, forvaltninga og skognæringa i Trøndelag har vært enige om at det er et potensiale for å ta ut mer fra den hogstmodne skogen for å møte etterspørselen i markedet. Storparten av den hogstmodne skogen er det imidlertid krevende å få frem til industrien uten tilretteleggende tiltak. I Trøndelag og i kystskogbruket for øvrig, er vi nå inne i «vårknipa» i skogbruket. Her gjenstår 10-15 år før vi kan begynne å hogge de store volumene fra kulturskogen. Selv om det er kostbart å få tatt ut tømmeret må vi fortsatt hogge av den gamle skogen. Det har vært og er en fortløpende dialog om hvilke tiltak som vil være viktig å prioritere for å øke aktiviteten. Sentralt i arbeidet for å øke hogsten har vært skogpådriverprosjektene, skogbrukets infrastruktur med bl.a. skånsomme og miljøriktige skogsveier, alternative driftsmetoder, flaskehalser på offentlig vegnett og utskipningskaier/ tømmerterminaler.

SKOG22 med store ambisjoner
SKOG22 angir et bærekraftig grunnlag for a øke uttaket av tømmer fra de norske skogene til minst 15 mill. m3 årlig (NIBIO). Dette tilsvarer en økning på 35 prosent sammenlignet med den gjennomsnittlige avvirkningen for perioden 2008 –2012, inkludert virke til ved og til eget bruk (husbehov). Dersom større arealer gjøres tilgjengelige gjennom utbygging av skogsveier og andre tiltak som reduserer driftskostnadene i skogbruket, vil en kunne øke det årlige kvantumet ytterligere.
Arena Skog har lagt til grunn at det er et potensiale for å øke avvirkningen i Trøndelag til 1,1 mill. kubikkmeter årlig (Avvirkningsrapporten fra FMNT 2012).

Trøndelag har mye skogindustri og lokal virkestilgang er et konkurransefortrinn. Dersom større skogarealer gjøres tilgjengelig gjennom utbygging av skogsveier (som her på bildet), vil en kunne øke det årlige hogstkvantumet og dermed sikre en bærekraftig skogindustri nok råstoff. Dette er også i samsvar med tilrådingene i Skog22.
Foto-Knoff/Arena Skog

Ny modell for bedre prognoser
Både skognæringa og forvaltninga har behov for gode ressursoversikter og prognoser for framtidig virkestilgang.
Høsten 2017 ble derfor forprosjektet «Ressursoversikter og prognoser for framtidig virkestilgang fra SR16» satt i gang med finansiering fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Verdiskapingsfondet for skogbruket. Formålet er å beskrive muligheter og begrensinger i bruk av skogressurskartet SR16 for skognæringa i regionen, inkludert en case-studie med ny modell for framskriving av skogressurser for mindre arealer lokalt og regionalt. Dette innebærer å beskrive a) mulige bruksområder for SR16 i skogforvaltning, næring og forskning, b) kvalitet for SR16 med relevans for forrige punkt, c) modell for data-utveksling og innsyn med utgangspunkt i Kilden/Skogportalen. Dette skal så synliggjøres ved å sammenligne prognoser for framtidig virketilgang generert med «SR16-modell», prøveflatedata fra Landsskogtakseringen og områdetakster, f.eks. balansekvantumsberegninger på forskjellig geografisk skala (eiendom, kommune og fylke).

Resultater fra modellen: Inntil 2 millioner kubikkmeter
Det hogges årlig ca. 1 mill. kbm. i Trøndelag, med en svak negativ trend de siste årene. Rapporten fra forprosjektet oppsummerer med at: «Framskrivingene vi har gjort av tilstanden på skogarealet antyder at balansekvantum i Trøndelag ligger i underkant av 2 millioner m3/år, men høyere enn 1. Det er stor forskjell på treslagene. Det kan synes som dagens avvirkning er i nærheten av balansekvantumet på gran, mens det er potensiale for økt hogst av furu.
Disse framskrivingene er imidlertid ikke kvalitetssikret i tilstrekkelig grad, men er et godt utgangspunkt for utvikling av modellen og framskriving av mellomstore til store arealer med tanke på analyse av virkestilgang frem i tid.
Framskrivingene kan gjøres tilgjengelige slik at brukere selv kan foreta geografiske analyser, med forbehold om at modellen er i utviklingsfase og at det kan forekomme feil.
»

Her kan du lese mer; https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2567912