En verktøykasse for skogeierveiledning og kompetanseutvikling i skogbruket

Publisert 16.05.2019

Denne nyheten ble publisert av: Rasmus Andreas Stokkeland Publisert dato: 16.05.2019

Gjennom tre prosjektperioder har Lensa-nettverkene utviklet verktøykasse for skogeierveiledning og kompetanseutvikling i skogbruket. Skogpådriverne har vært universalverktøyet i dette arbeidet.

I 2018 ble det treårige Lensa- prosjektet «Økt verdiskaping gjennom utvikling av skogeierveiledning» avslutta. Samtidig kan vi se tilbake på en vellykket Lensa satsing gjennom tre prosjektperioder som har bidratt til å utvikle verktøykassen for et aktivt skogbruk.

Fem skognettverk og 29 kommuner har deltatt i dette samarbeidet som startet opp med første prosjektperiode i 2009 – det vil si samtlige kommuner i tidligere Sør-Trøndelag, to kommuner i tidligere Nord-Trøndelag og fire kommuner i Møre og Romsdal. Nettverkene har hatt tilgang på skogpådrivere.

Fylkestinget i tidligere Sør-Trøndelag ba i 2008 om et eget prosjekt for oppfølging av «Melding om Kystskogbruket». Utgangspunktet var at industrien i Trøndelag trengte mer lokalt virke. Samtidig konkluderte Bygdeforsknings skogeierundersøkelse i Trøndelag med at avstanden mellom det skogeierne trenger og det som tilbys av kontakt og veiledning øker. Det var også behov for aktive grep med utgangspunkt i den kraftige nedbyggingen av offentlig veiledningsapparat.

Pådriver og instruktør i Aktivt Skogbruk holder kurs for nye skogeiere i Tydal. Foto: Torgrim Garberg.

Ved bruk av pådriverordningen har samarbeidet mellom kommunene, Skogkurs og aktive skogeierlag gitt svært gode resultater

  • Det er gjennomført 429 kurs gjennom Aktivt Skogbruk (varighet: 4- 53 timer). 2180 skogeiere har deltatt på disse kursene.
  • Det er utviklet et skogmentorkurs i samarbeid. 64 skogmentorer er kurset i Lensa sitt dekningsområde. Målgruppen er nye skogeiere og inaktive skogeiere.
  • Det er utviklet kursopplegg for nye skogeiere som først ble gjennomført i Melhus kommune i 2018 med 34 deltakere.
  • Det er utarbeidet kursopplegg (se nettside Skogkurs) og gjennomført kurs for entreprenører i markberedning. Regionen har fått tilgang til Aktivt Skogbruk instruktør med tilleggsutdanning innen markberedning.
  • Det er gjennomført utvidet tilstandsregistrering i 700 plantefelt i 18 kommuner. Et grunnlag for aktiv oppfølging i forhold til skogeierne.
  • Skogbruksplanlegging omfatter 2.3 millioner dekar produktivt skogareal. Innsatsen til nettverkene og skogpådriverne har vært avgjørende for dette resultatet. Skogbruksplanene blir i fortsettelsen aktivt fulgt opp i kommunene gjennom hele skogbruksplanperioden. Planene blir brukt som et verktøy for analyser for effektiv bruk av tilskuddsmidler i de enkelte nettverk.
  • Interesse og aktivitet med tanke på skogsvegbygging har økt betydelig. Det er utarbeidet veiledningsmateriell og opplegg for å øke interessen ytterligere.
  • Det er gjennomført et stort antall skogdager og skogkvelder i samarbeid mellom aktørene.
  • Siden høsten 2011 har 142 elever gjennomført kurs for 10.klasse ved Støren ungdomsskole gjennom Aktivt Skogbruk. Tilsvarende opplegg gjennomføres nå i Halsa, Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal kommuner.
  • I alt 70 ulike personer har bidratt i styringsgruppene i de fem nettverkene fra 2009-2018.

Har dette ført til mer tømmer til industrien?

Erfaringen viser at avvirkningen er fordoblet gjennom de tre prosjektperiodene i Lensa sitt dekningsområde.

Et framtidsrettet opplegg tilpasset et Trøndelag i endring

Lensa har gjennom pådriverordningen gjort det mulig for kommunene og den kommunale skogforvaltninga å gjennomføre viktige utviklingstiltak for skogbruket lokalt, noe som gir gode resultat mht. skoglig aktivitet. Tiltakene er svært konkrete og formålseffektive med tanke på å utvikle samarbeidet over kommunegrensene innenfor fem nettverk og 29 kommuner.

Prosjektet har gjennom samhandling med Innherred Skognettverk og Namdal Skognettverk i tidligere Nord-Trøndelag lagt grunnlag for en videreføring gjennom en ny satsing – «Aktivitetsfremmende skogpådriving og vegplanlegging i en grønn framtid» fra 2019. Gjennom denne satsingen tar vi et felles grep for tilrettelegging av skogproduksjonen som grunnlag for verdiskaping og klimabidrag i ett samlet trøndelagsfylke, og hvor kommunene i Trøndelag er en viktig driver.

En betydelig del av dette arbeidet var innsalg overfor kommunene for kommunal forankring og medfinansiering i videre satsing. Det er gjennomført innlegg på regionrådsmøter i 2018 i Midt-Trøndelag Regionråd, Fosen Regionråd, Regionrådet for Orkdalsregionen, Regionrådet for Trøndelag Sør og Namdal Regionråd. Det er gjennomført oppfølgingsmøter med regionrådslederne.

Utvikling av kommunesamarbeidet gjennom pådriverarbeidet har lagt et godt grunnlag for effektiv bruk av tilskuddsmidler til skogbruket i Trøndelag, tilpasset regionenes ulike utfordringer og muligheter. Fra 2020 er Nærings- og miljøtiltak i skogbruket-tilskudd (NMSK midler) til skogkultur og vegbygging delegert kommunene fra Fylkesmannen.

Denne artikkelen er utarbeidet av Fylkesmannen i Trøndelag.