Nytt klynge- til klyngesamarbeid skal gi økt verdiskapning på tvers av bransjer

Publisert 29.08.2019

Avtalesignering på Holmen Gård. 
F.v.: Helen Roth fra NTSC, Kjersti Kinderås, Arena Skog, og Trine Kopstad Berentsen, Solenergiklyngen.
Avtalesignering på Holmen Gård. F.v.: Helen Roth fra NTSC, Kjersti Kinderås, Arena Skog, og Trine Kopstad Berentsen, Solenergiklyngen.

Arena Skog har inngått et formelt samarbeid med Norwegian Tunnel Safety Cluster og Solenergiklyngen. – Vi har over tid bygget opp et fantastisk godt samarbeid med Arena Skog og Solenergiklyngen, som vi nå er enige om å forsterke og utvikle, sier daglig leder Helen Roth i NTSC.

Formålet med avtalen er å utvikle et samarbeid knyttet til kompetansebygging, forskning, utvikling, kapitaltilførsel og entreprenørskap som bidrar til å styrke klyngene og øke verdiskapningen i klyngens medlemsbedrifter. – Denne samarbeidsavtalen vil bidra til økt forsknings- og utviklingssamarbeid og økt kompetanseoverføring og kompetansebygging, til det beste for medlemmene i alle klyngene, sier Roth.

Aktivt samarbeid
Avtalen ble signert 25. juni på Holmen Gård Værdalsbruket av Trine Kopstad Berentsen som er daglig leder i Solenergiklyngen, klyngeleder Kjersti Kinderås i Arena Skog og Helen Roth, daglig leder i Norwegian Tunnel Safety Cluster.

F.v.: Trine Kopstad Berentsen, Solenergiklyngen, Kjersti Kinderås, Arena Skog, og Helen Roth fra NTSC.

Avtalen innebærer

  • Å ha faste møter og en årlig felles samling
  • At vi skal foreta en felles tverrsektoriell verdikjedekartlegging, og vi skal utvikle minimum et felles prosjekt hvert år.
  • Avtalen åpner for deling av felles fasiliteter, personressurser og infrastruktur inkl. møterom og kontorfasiliteter
  • Vi skal utvikle innovasjonsmetodikk, dele konsepter og utveksle erfaringer.
  • Å utvikle nye tverrsektorielle forretningsmodeller på områder som bærekraft og sirkuler økonomi.

Roth understreker at de gjennom samarbeidet skal aktivt jobbe med felles tiltak for å styrke gründerskap og entreprenørskap i klyngene, og vi vil ha fokus på å styrke medlemsbedriftenes tilgang til risikokapital.

Om klyngene
NTSC skal bidra til utvikling av en sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur. Klyngen skal være det ledende innovative miljøet for sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur, og vi skal bane vei for økt innovasjonsevne og samarbeidsbasert utvikling til det beste for våre medlemmer. Vi utvikler markedet og styrker medlemmenes konkurransekraft nasjonalt og internasjonalt.

Arena Skog skal bidra til å identifisere kommersielle muligheter innen bioøkonomien, støtte bedriftenes evne til å utnytte disse og skape ny vekst i eksisterende og nye verdikjeder. Dette skal gi et sterkt bidrag til mer bærekraftige samfunn. Klyngen skal fortsatt ha et tyngdepunkt i Midt-Norge, men har hele Norge som nedslagsfelt, i tillegg til aktiviteter og relasjoner internasjonalt.

Solenergiklyngen har som mål å skape den nasjonale innovasjonsarenaen som er nødvendig for å utvikle norsk solenerginæring, øke verdiskapningen og stimulere til bærekraftig økonomisk vekst. Gjennom å styrke klyngens innovasjonsevne og konkurransekraft er målet å ta en større andel av det globale markedet.