Viktig i eit klimaperspektiv

Publisert 04.09.2019

Sentrale personar under opninga av Egersund Tømmerterminal mandag 2. september.
Øverst t.v. ordførar i Eigersund Odd Stangeland, landbruks- og matminister Olaug Bollestad.
Nederst t.v. hamnesjef i Egersund Anne Vigdis Ellingsen og skogbruksjefen i kommunane Eigersund, Bjerkreim og Sokndal, Hans Petter Tønnesen.
Sentrale personar under opninga av Egersund Tømmerterminal mandag 2. september. Øverst t.v. ordførar i Eigersund Odd Stangeland, landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Nederst t.v. hamnesjef i Egersund Anne Vigdis Ellingsen og skogbruksjefen i kommunane Eigersund, Bjerkreim og Sokndal, Hans Petter Tønnesen.

Mykje folk frå skognæring, hamnenæring, kommunar og fylke var samla då landbruks- og matminister Olaug Bollestad opna Egersund Tømmerterminal denne veka. Eit aktivt skogbruk er viktig for sysselsetjing og verdiskaping, men også viktig i eit klimaperspektiv sa ministeren mellom anna.
Vi har denne gongen laga ein bildereportasje frå opninga.
Tekst og foto: Helge Kårstad

Ordførar i Eigersund Odd Stangeland yngste velkommen og takka alle involverte for å få bygd denne tømmerkaia. Han sa m.a. at Egersund Havn har hatt ei god utvikling på fleire områder siste åra, og denne tømmerkaien var ein vesentleg del av dette.
Legg elles merke til den flotte talarstolen av sitkagran frå Dalane.
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad opna tømmerterminalen ved å sage av ei grein av sitkagran. Ho syns dimensjonen både på saga og greina var noko pinglete og hadde sett fram til ei noko meir “grævlige” sag.
Hamnesjef Anne Vigdis Ellingsen (t.v.) leia arrangementet i Egersund på ein framifrå måte !
Som vanleg er det kulturelle innslag når tømmerkaiar blir opna. Denne gongen ved mannskoret De Røde Selene under sin dirigent Jarl Steinar Olsen som m.a. song “Egersundsangen” til stor applaus frå dei frammøtte.
Leiar i Rogaland Skognæringsforum Olaf Gjedrem gratulerte skogeigarane med tømmerkaien og takka ministeren og regjeringa for stor støtte til tømmerkaier. Han var også glad for at ein nyleg publisert rapprt frå Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet ikkje ville forby planting av sitkagran. No oppmoda han Olaug Bollestad om å forbetre føreskrifta for utsetting av utanlandske treslag, slik at skogeigarar igjen kunne plante sitkagran. Han takka like godt ministeren på førehand, – til stor applaus frå salen.
Lava Foad Abdo og Thadskana Somalingam går begge på VG3, Dalane vidaregåande skule.
Dei tek m.a. faget biologi, og var inviterte til å halde eit foredrag om fotosyntesen. Vi vart alle imponerte over desse 2 ungdomane, som avslutta med å seie at dette var eit så interessant tema at dei kunne snakka om det heile dagen.
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad vart så imponert at ho spontant entra talarstolen, takka dei for eit godt framført innlegg, gav dei ein klem og minna igjen forsamlinga om at tema var meir viktig enn nokon gong
Styreleiar i Egersund Næring og Havn Leif Erik Egaas takka ministeren for løyvinga til tømmerkaien i Egersund, og sa at alle involverte partar hadde gjort ein stor eg effektiv jobb. Det var kjekt å sjå det flotte resultatet.
Torbjørn Storesletten frå Myklebusthaug Rederi sa i si helsing at denne regjeringa si satsing på tømmerkaier også hadde ført til ein sikrare arbeidsplass for tilsette på skipa. Større terminaler fører også til færre anløp for å lesse ein båt, og er både transportøkonomisk og miljømessig gunstig sa Storesletten mellom anna.
Leiar i AT Skog Anders Roger Øynes fortalde at AT Skog nyleg hadde fusjonert med Vestskog og såleis utvida sitt område heilt nord til og med Sogn og Fjordane. Gode og effektive tømmerkaier har vore og blir ikkje mindre viktig framover sa Øynes.
Audun Laugaland helsa frå Nortømmer, og sa mellom anna at satsing på tømmerkaier hadde vore viktig i ei tid med stadig nye oppdrag langs kysten. Tømmerkaine i Egersund ville også bety mykje for Nortømmer framover.
Ole Bakke frå Skognæringa Kyst takka ministeren for regjeringa si store satsing på infrastruktur over ei årrekkje.
Han minna om fortsatt store utfordringa kring flaskehalsar på det kommunale vegnettet, og håpa at ministerne også ville ta tak i det. Til slutt kommenterte han den nye tømmerterminalen i Egersund, og understreka den lange kaifronten som viktig for god logistikk og reduserte transportkostnader for tømmerstokken.
Det var Multiconsult v/ Leif Arne Hellevik (t.h.) som fekk oppdraget med planlegging og byggeleiing av tømmerterminalen. Han sa at Egersund Næring og Havn hadde vore ein ryddig og god oppdragsgjevar, og takka havneinspektør Ove Romslo (t.v.) for eit svært godt samarbeid.
Helge Kårstad frå Kystskogbruket (bilde med bakgrunn i 120 år gammal Abies Nobilis i Langeskogen, Bergen) gav til slutt under arrangementet i Egersund ei kort orientering om tømmerkaiutbygging i Norge, og kvifor det er viktig.
Han minna om at denne regjeringa hittil har løyvd noko i overkant av 300 millionar kroner til utbygging av tømmerkaiar. Det er gitt inntil 80% i tilskot til kaieigar. Dette gjeld ca. 30 stader langs kysten, frå Drammen, via Egersund til Lenvik i Troms. Saman med eigenandelen veit vi difor at det sidan 2013 og fram til idag er ferdig utbygd eller under utbygging tømmerkaier for ein kostnad kring ein halv milliard kroner.

Kårstad sa at utbygging av tømmerkaiar var viktig av minst 2 grunnar;
1. Sterk auke i hogstkvantum på grunn av skogreisinga etter krigen.
Venteleg vil årleg inntil 3 millionar kubikkmeter gran bli hogge frå skogreisingskogen i kystskogfylka i åra som kjem.
2. Det blir stadig færre og større skogindustriføretak. Dette fører til lenger transport av tømmeret, – for å vidt i heile Europa. Sjøtransport og jernbanetransport er blitt viktigare dei siste åra, – sjøen hovudsakleg for fylka langs kysten og jernbanen for fylka i innlandet.
Første tømmerlasset til Egersund Tømmerterminal kom frå skogeigarar i Bjerkreim og Lund.
Med 70 meter kaifront, stabile og sterke flyttbare casingrør som stabelstøtter, eit baklager på 3 dekar, kaien sentralt plassert i regionen og ikkje minst god vegtilkosmt vil Egersund Tømmerterminal garantert føre til ein betre logistikk og reduserte transportkostnader for tømmer.
Tømmerkaien vil også sikre at skogeiere får tilgang til sjøtransport gjennom en langsiktig og prioritert bruksrett. Dette gjeld skogeigarar i kommunane Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time, Hå, Eigersund, Bjerkreim, Lund, Sokndal, Sirdal, Kvinesdal og Flekkefjord. Det er venta at det i åra fremover vil bli frakta opp imot 50.000 kubikkmeter tømmer over kaia.