La oss gjere det ilag

Publisert 21.08.2020

Fra venstre til høyre: Jan Johnsen (Havnestyre) Steinar Saus(Tømmerbilsjåfør) Jan Jenssen (Skogbrukssjef) Geir Jostein Fiskum (Transportleder) Per Odd Rygg (Landbruksdirektoratet) Paul Birger Hansen..såvidt du ser halve ansiktet (Leder Velfjord og Sømna skogeierlag) Kari Anne Bøkestad Andreassen (Fylkesordfører) Odd Reidar Johnsen (Landbrukssjef) Kurt Jessen Johansson (Leder skognæringsforum Nordland) Hans Gunnar Holand (Ordfører Sømna) Margunn Ebbesen (Stortingsrepresentant/næringskomiteen) Arvid Sandvær (Nestleder havnestyre) Jan R. Nøstvik (Kommunestyremedlem AP/skogeier) Halvor Asper(Mulitconsult) Sølvi Kristoffersen (Havnesjef) Margrethe Åkerøy Moe (Kommunestyre SP) Aasa Storlien (Styremedlem Nordland SP) Johannes Osmundsen (Sekretær Velfjord og Sømna Skogeierlag
Fra venstre til høyre: Jan Johnsen (Havnestyre) Steinar Saus(Tømmerbilsjåfør) Jan Jenssen (Skogbrukssjef) Geir Jostein Fiskum (Transportleder) Per Odd Rygg (Landbruksdirektoratet) Paul Birger Hansen..såvidt du ser halve ansiktet (Leder Velfjord og Sømna skogeierlag) Kari Anne Bøkestad Andreassen (Fylkesordfører) Odd Reidar Johnsen (Landbrukssjef) Kurt Jessen Johansson (Leder skognæringsforum Nordland) Hans Gunnar Holand (Ordfører Sømna) Margunn Ebbesen (Stortingsrepresentant/næringskomiteen) Arvid Sandvær (Nestleder havnestyre) Jan R. Nøstvik (Kommunestyremedlem AP/skogeier) Halvor Asper(Mulitconsult) Sølvi Kristoffersen (Havnesjef) Margrethe Åkerøy Moe (Kommunestyre SP) Aasa Storlien (Styremedlem Nordland SP) Johannes Osmundsen (Sekretær Velfjord og Sømna Skogeierlag

Havnesjef Sølvi Kristoffersen hadde saman med skogbruksjef Jan Jensen invitert til skogsamling i Brønnøysund denne veka.
– Skognæringa er viktig for regjeringa, potensiala er store,  la oss medverke til å utvikle næringa, ja la oss gjere det i lag sa stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H).

Vi presenterar her ein bildereportasje frå samlinga.
Tekst og foto: Helge Kårstad

Ordførar i Brønnøy kommune Eilif Trælnes opna samlinga, og viste til at det hadde vore satsa mykje under skogreisinga i Brønnøy og Sømna. Han håpa på at tømmerkaien no kunne bli ein realitet.
Havnesjef Sølvi Kristoffersen orienterte først litt om bakgrunnen for samlinga, og spesielt om at Brønnøy kommune no var prioritert for statstilskot til ein nye tømmerkai. Det skal utarbeidast ein fullstendig søknad i løpet av august, og endeleg svar er venta frå Landbruksdirektoratet ut på hausten.
Kristoffersen hadde laga eit glimrande opplegg for skogsaka denne dagen, og leia møtet eksemplarisk.
Fylkesordførar i Nordland Kari Anne Bøkestad Andreassen kom inn på visjonar og mulegheiter for næringa. – Alt som blir laga av olje kan ein lage av tre, sa Andreassen.
Ho rosa skogeigarane og Brønnøy kommune som hadde jobba fram denne søknaden.
Ein eventuell søknad om støtte også frå fylkeskommunen ville bli handsama på beste vis kunne ho love. Til slutt viste fylkesordøfraren til skogen si viktige rolle for klima, ved store opptak av karbondioksyd. – Ja vi vil også ha meir skogsindustri i Nordland, inntil vidare lyt vi utvikle det vi har, og vere glade for at det også fins kjøparar av tømmer “der ute”, avslutta Andreassen.
Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H) frå Nordland viste til regjeringserklæringa (Granavollen) der skogbruk blir omtala som ei framtidsretta næring. Ho viste også til at regjeringa hadde satsa heile 1,1 milliard kroner på infrastruktur sidan 2014, derav ca 740 millioner kroner til skogsvegar og 340 millioner til tømmerkaier. I tillegg oppretta ei eiga ordning for å utbetre flaskehalsar på fylkesvegnettet.
Ebbesen understreka at partiet Høgre brenn for skognæringa. – Norge treng fleire bein å stå på, der meiner vi i Høgre at skognæringa vil bli mykje viktigare framover. Vi vil gjerne medverke for å utvikle næringa, ja la oss gjere det i lag, sa Ebbesen med begeistring i stemmen.
God skogpolitikk er også god klimapolitikk avslutta ho.
Skogbruksjef Jan Jensen viste til ferske taksttal for skogen i kommunane Brønnøy og Sømna. Desse tala syner at det årleg vil gå inntil 60 000 kubikkmeter tømmer over ein framtidig tømmerkai i Brønnøysund, dette er ein god del meir enn tidlegare lagt til grunn.
Jensen framheva også jamt gode driftstilhøve i begge kommunane, og ikkje minst mykje lokal arbeidskraft i skogen. Til slutt sa Jensen at dette ville vere ei svært god investering for kommunen; relativt liten eigenkapital (ca. 20%) der kaileiga langt på veg vil betale dette over tid.
Halvor Asper frå Multiconsult har utarbeidd planane for ny tømmerkai som no føreligg. Asper viste til at det er planlagt ein ny kai på 50 meter, ca. 80 meter sør for eksisterande kai på Gårdsøya. Det skal også opparbeidast eit asfaltert baklager for 4-6000 stabla skogsvirke.
Arealet er ferdig regulert til havn/ industri/ fiske og arbeidet kan difor setjast igang relativt raskt.
Geir Fiskum frå Transportselskapet Nord understreka at utan ny tømmerkai ville kippekostnader ved eksisterande kai + fordyrande logistikkostnader dreie seg om minst 50 kroner pr. kubikkmeter. Underteikna vil legge til at det då kanskje vil dreie seg om 25-30 % av nettoen til skogeigar.
Kurt Jessen Johansson er både hamnesjef i Mosjøen og leiar i Nordland Skognæringsforum.
Jessen Johansson oppsummertet dagen og minna samtidig forsamlinga om at med 700 000 da skogreist areal er Nordlandt det største skogreisisngsfylket i landet. Han understreka at dei nye takstdata for kommunane Brønnøy og Sømna synte høge tal, og dette måtte styrke søknaden for statstilskot. – Utbygging av hamner og kaier er også i tråd med tverrpolitisk semje om at meir gods må over frå vei til bane og sjø, sa Jessen Johansson. Til slutt takka han hamnesjefen, innleiarar og resten av deltakaraen for ei godt planlagt og gjennomført skogsamling i Brønnøy.