Statsbudsjettet 2022

Publisert 13.10.2021

Historisk har det blitt satsa mye på skogbruk i Norge, her fra Andøy i Nordland.  Denne regjeringa har siden den tiltrådde i 2013 også satsa mye på skogbruk. Det er desto mer skuffende at samme regjering nå foretar store kutt i statsbudsjettet 2022.
Historisk har det blitt satsa mye på skogbruk i Norge, her fra Andøy i Nordland. Denne regjeringa har siden den tiltrådde i 2013 også satsa mye på skogbruk. Det er desto mer skuffende at samme regjering nå foretar store kutt i statsbudsjettet 2022.

Et statsbudsjett med verbale visjoner for skog, klima og infrastruktur. Men pengene uteblir.
Tekst og foto: Helge Kårstad

 

For skogbruket er det særlig to kapittler over Landbruks- og matdepartementets budsjett som er viktige:
1. Kapittel 1150, Jordbruksavtalen.
Post 50, Tilskudd til Landbrukets Utviklingsfond. Denne posten er som vanlig allerede forhandlet ferdig, og det er satt av 221 mill. kroner til skogbruk, en reduksjon på 36 millioner kroner sammenlignet med året før. I denne posten ligger midler til skogsveier, skogplanting, kystskogmidler, skogbruksplanlegging og kompetansetiltak.

2. Kapittel 1149, Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket.
Her er tre viktige poster for skogbruket:
Post 51; Tilskudd til Utviklingsfondet for skogbruket. Denne posten er om lag som i 2021, dvs. 4,943 millioner kroner.
Post 71: Tilskudd til verdiskapingstiltak. Denne posten gjelder skogsveier og tømmerkaier og er redusert med 11,5 mill. kroner, fra 72,674 mill. kroner i 2021 til 61,174 mill. kroner. Det var også en nedgang i 2021 sammenlignet med budsjettåret 2020.
Post 73: Tilskudd til skog, – klima og miljøtiltak. Denne posten er om lag som i 2021, dvs. 45,852 millioner kroner, likevel en liten økning på 1,1 million kroner.

Andre viktige budsjettframlegg
Regjeringen foreslår også å videreføre ordningen for utbedring av flaskehalser til hinder for effektiv tømmertransport på fylkesveinettet (kap. 1320/64 over Samferdselsdepartementets budsjett) med en bevilgning på 20,5 millioner kroner. Dette er om lag det samme som i 2021 da det ble satt av 20 millioner kroner.

Tilskudd til klimaplanting (kap. 1420/37 over Klima- og miljødepartementets budsjett) er satt opp med 5,120 millioner kroner. Dette er det samme som ble satt av i 2021, men etter det vi kjenner til er ikke noe brukt ennå.

Tilskudd til skogvern over Klima- og miljødepartements budsjett er satt opp med 436 millioner kroner. Dette er det samme som året før.
Legg merke til at midler til vern er noe høyere enn de totale tilskudd til alle skogtiltak som til sammen er budsjettert i 2022 til ca. 353 millioner kroner (sum av infrastruktur, fylkesveier og klimaplanting, inkludert tilskudd til skogtiltak over jordbruksavtalen). Det kan kanskje bety at det er noe viktigere å styrke skogvern enn skogbruk?

Savner penger til flaskehalser på kommuneveier
Det er positivt at ordningen for utbedring av flaksehalser for tømmertransport på fylkesveier (bruprogrammet) er videreført, dog uten økning.
Men vi er svært misfornøyde med at det ikke er åpnet for midler til flaskehalser for tømmertransport på kommuneveier. Vi har flere ganger foreslått å åpne for dette tiltaket under kapittel 1149, post 71 (se ovenfor). Vi vil fortsatt arbeide for å få en løsning for flaskehalsene, også på kommuneveiene.

Flaksehalser med påfølgende kipping av tømmer på kommunale veier er et økende problem for skognæringen i kystskogfylkene. En effektiv transport fra skog til industri er ikke gjennomført før både skogsbilveier, offentlige veier og tømmerkaier er på plass. Det er helt nødvendig å opprette en spleisepost på statsbudsjettet for å fortgang i arbeidet med å fjerne flaskehalser for næringstransport på kommunale veier. Ennå mangler dette i statsbudsjettet 2022.

Et historisk kutt
Totale kutt til skogtiltak er ca. 45 millioner kroner sammenlignet med året før. Kuttet utgjør ca. 11 % av budsjettert kapittel i 2021 og er historisk stort. Det er også noe merkelig, da samme regjering, rett nok under ulike statsråder, også har stått for en historisk økning i tilskuddene til skogbruket i Norge. Reduksjonen vil ventelig gå ut over hovedpostene som er skogplanting og skogsveibygging.

Sett med bakgrunn i at skogplanting og trebruk er viktig i klimasammenheng, er dette noe underlig. Det er også uheldig sett fra kystskogfylkene sin side at tilskuddene til skogsvegbygging ventelig vil bli noe reduserte. Hovedplanarbeidet for kystskogfylkene viste behov for en firedobling av skogsveibygginga fremover. Næringa har de siste årene uttrykt et stort behov for pådrivere og veiplanleggere for å få gjennomført de godt dokumenterte hovedplanene før hogst blir sett i gang.
Forslag til statsbudsjett 2022 er kort sagt for dårlig sett fra skogbruksnæringa i kystskogfylkene sin side.