Mobilisering for trebruk og videreforedling!

Publisert 31.01.2022

Agjeld gård
3-årig prosjekt har avdekket og pisket opp prosjekter, kompetanse, nettverk og aktører for videreforedling av tre fra Kystskogbruket. Prosjektteamet takker alle medspillere for spennende og viktig arbeid!

Prosjektet FoU, Innovasjon og trebruk har hatt som målsetting å skape og styrke nettverk for bruk av norsk trevirke fra kystskogbruket i videre bearbeiding og foredling i norske bedrifter. Dette skal bidra til å styrke skogeiers mulighet til god avkastning på tømmeret i det norske markedet, fra kystskogbruket. Sett fra et samfunnsperspektiv er dette et svært viktig og anbefalt grep for oppfølging av Norges Klimalov (2017) og internasjonale forpliktelser gjennom Parisavtalen om 50% redusert klimagassutslipp innen 2030 (basert på 1990 tall), og 80-85% reduksjon innen 2050. Det er estimert et doblet volum hogstmodent tømmer i kystskogfylkene fram til 2045. Næringa her har lange tradisjoner for skog- og tømmerdrift, men i den moderne tid har denne kunnskapen og næringen (spesielt videreforedlings-industrien) svunnet betydelig –historien tatt i betraktning. Skogen i kystfylkene Troms-Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre-og-Romsdal, Vestland, Rogaland og Agder er av annen karakter enn i innlandsfylkene og det er derfor andre behov som melder seg for god utnyttelse av disse skogressursene. Vi har gjennom prosjektet hatt som målsetting å avdekke de særegne mulighetene og utfordringene tilknyttet de forskjellige regionene for slik å kunne mobilisere et sterkere nettverk basert på geografiske, klimatiske og industrielle forutsetninger.

Viktige funn er behovet for politisk bevisstgjøring av treressursene langs hele kysten, som del av grønne arbeidsplasser og bærekraftige bygg og produkter. Videre, behovet for å styrke enkeltaktørers synlighet og markedsføring opp mot større aktører og offentlige leveranser, og ikke minst behovet for å møtes på langs i hele verdikjeden, fra grunneier til arkitekt og byggherre eller produsenter, er sentralt. Et av prosjektets grep har vært å utvikle seminarkonseptet «Verdien av tre». Her inviterer vi aktører langs hele verdikjeder og nettverk, basert på ulike temaer og produktområder, til å møtes for deling av kunnskap og framtidsvisjoner.  Dette har ført til flere nye initiativ og arrangement utført av skognæringsforum og nettverk i de ulike fylkene. Bedrifter har møttes og fortsatt samarbeid uten oss. Foto nedenfor viser fagseminar nylig avholdt av Skognæringsforum Vestland, basert på samme seminarmodell «Verdien av tre». Politkere, administrasjon, bedrifter, forskere, og grunneier deltok. Sammen kan vi virkelig løfte næringa og styrke de enkelte aktørene som hver dag løper risiko med nytenkning og investeringer for framtida!

Prosjektlederne Camilla Bersvendsen og Kristin Støren Wigum presenterer nå sluttrapport og ferdigstillelse av mange flotte samarbeid og prosjekter som har gitt Kystskogbruket noen svar og resultater å gå videre med i satsingen på mer bruk av tre fra Kystskogbruket og målet om høyere grad av videreforedling. Som såkalt kysttredrivere og prosjektledere for fem arbeidspakker, har prosjektteamet knyttet seg til det nasjonale tredrivernettverket. Som Kyststredrivere har de kunnet koble temaer og tredrivere fra flere fylker inn i fylkesoverskridende prosjekter i Kystskogbruket. I perioder har de hatt med seg Ann-Hege Hanstad på teamet. Hun er nå gått inn i rollen som tredriver i region Troms.

Camilla Bersvendsen fortsetter arbeidet med mobilisering og videreforedling av tre i Kystskogbrukfylkene som ansatt i Skognæringa Kyst SA, og lokalisert i Tromsø. Kristin takker nå for seg og fortsetter arbeid med designundervisning og forskning som ansatt ved OsloMet, Institutt for produktdesign. Hun deltar der i bl.a. et nyetablert nettverk, OsloMet Tre, og fortsetter som ekstern deltaker i det nasjonale tredrivernettverket.

 

Last ned sluttrapporten her, og finn linker og ressurser produsert i prosjektperioden i rapporten og på våre nettsider. For mye materiale også på Instagram se @Kystskogbruket