Samarbeid med Norges Skogeierforbund om omdømmebygging

Publisert 16.02.2022

skorge
Selv om omdømme til skognæringa jevnt over er godt er det behov for å styrke omdømmebyggingen i bransjen. Det er en kamp om sannheten  i det offentlige ordskiftet, og både Skognæringa Kyst og Norges Skogeierforbund, legger nå kommunikasjonsstrategier for å holde trykket oppe.  Samarbeid og informasjonsutveksling på tvers i skognæringa er et viktig fundament.

-Våre undersøkelser viser at folk flest har et svært positivt inntrykk av skognæringa, men vi ser også at liten kunnskap om hvordan skognæringa ivaretar plante- og dyreliv, kan være en potensiell trussel. Det er derfor veldig viktig for oss å formidle hva som faktisk skjer og hvordan vi jobber for å bli stadig bedre, forteller Per Skorge som er direktør i Norges Skogeierforbund. 

Skogeierforbundet  og Skognæringa Kyst er opptatt av både klima og miljø. De forteller at skogeierne følger mange strenge krav som ligger til grunn før, under og etter hogst for å ivareta miljøhensyn. Hogstområdene planlegges på kart hvor det tegnes inn  hensynssoner for kjente miljøverdier og kulturminner. 

-Også generelle hensyn fra sertifiseringssystemet vurderes i det konkrete tilfellet og legges inn. Dette dreier seg blant annet om livsløpstrær og kantsoner. Det lages også en miljørapport etter hver hogst. Vi har aldri hatt så gode livsmiljø som i dag i norske skoger, forteller Ole Bakke, daglig leder i Skognæringa Kyst.

Nå ønsker Bakke og Skorge å samarbeide mer for å få ut forskningsbasert kunnskap om skog og forvaltning av skogen. 

-Nylig kom et interessant og viktig internasjonalt studie som viser at det er høyere klimanytte i skog hvor det drives skogbruk. I tillegg til høy karbonbinding, bidrar skoger som hogges og skjøttes med tømmer som kan brukes til å erstatte fossilbaserte produkter. Treprodukter bidrar også til forlenget lagring av karbon. Dette er et eksempel på viktig kunnskap vi må dele, forteller Skorge. 

Bakke og Skorge har nå planer om  å besøke politikere sammen. 

-Vi er enig om målene og vet at vi kommer lenger når vi står sammen, avslutter Bakke.