Landbruksministeren vil ha skogboom!

Publisert 08.03.2022

sandra&Ole

Regjeringen Støre har i sin politiske plattform signalisert at de ønsker en mer offensiv politikk for skogindustrien og en mer aktiv skogpolitikk. De viderefører derfor dialogforumet for skog- og trenæringa og Skognæringa Kyst fortsetter som medlem. 

Etableringen av Dialogforum for skog- og trenæringa var en oppfølging av strategidokumentet “Skog- og trenæringa- en drivar for grønn omstilling” som ble lagt fram i 2019. Strategien legger stor vekt på styrket samarbeid og kunnskapsoverføring. Dette vil kunne bidra til mer forsknings, utviklings- og innovasjonsaktivitet i skog- og trenæringa, og stimulere etterspørselen etter grønne, trebaserte produkter.

-Stemningen var god under møtet og Statsråden var svært tydelig på at skog- og trenæringa skal prioriteres. Hun var opptatt av et tett samarbeid slik at lovnadene blir mer enn bare ord. Neste møte i forumet er allerede 30. mai. Dette lover godt for mulighetene våre framover, sier Guro Angell Gimse som representerte WoodWorks! Cluster i møtet.

Dialogforumet skal bidra til å utvikle felles forståelse for utfordringer og muligheter i skog- og trenæringa. Det er også en målsetning å få til tettere koblinger mellom aktører i hele verdikjeden samt at forumet skal være en arena for innspill.

-Landbruksministeren er fremoverlent og har tydelige planer for bransjen vår. Hun lyttet aktivt til innspill som at vi må få til et løft rundt flaskehalser for tømmertransporten på kommunveier, og at det offentlige må bruke sin innkjøpsmakt for å få til en etterspørselsdrevet produktutvikling, forteller Ole Bakke som representerte Skognæringa Kyst SA.

Dialogforumet vil ha fire møter i året med landbruksministeren. Det er ca 20 organisasjoner som deltar i forumet. Det skrives en oppsummering fra møtene der aktuelle oppfølgingspunkter og ansvar for oppfølgingen framgår