Taubanekalkulatoren i rute

Publisert 13.05.2022

Lengder og volum vart grundig diskutert under taubanesamlinga i Vadheim. Og steminga var god, noko biletet syner.
F.v. Mikael Fønhus frå Skogkurs, Håkon Johan Eliassen frå Møre og Romsdal Skognæringsforum, Torkel Hofseth frå Statsforvaltaren i Vestland, Kjell Magne Åshamar frå AT Skog og Torbjørn Frivik, taubaneentreprenør og leiar i Norske Taubanelag.
Lengder og volum vart grundig diskutert under taubanesamlinga i Vadheim. Og steminga var god, noko biletet syner. F.v. Mikael Fønhus frå Skogkurs, Håkon Johan Eliassen frå Møre og Romsdal Skognæringsforum, Torkel Hofseth frå Statsforvaltaren i Vestland, Kjell Magne Åshamar frå AT Skog og Torbjørn Frivik, taubaneentreprenør og leiar i Norske Taubanelag.

Høg kompetanse og godt humør var einerådande då taubanefolket nyleg hadde samling i Høyanger for å teste første utgåve av taubanekalkulatoren.
Tekst og foto: Helge Kårstad

Norske Taubanelag tok saman med Skognæringa Kyst initiativ til å utvikle den første norske taubanekalkulatoren for kring eit år sidan. Arbeidet er finansiert av Verdiskapingsfondet (ca. 50%) saman med Skogkurs, Skognæringa Kyst og Statsforvaltarane.
Føremålet med kalkulatoren er å tene som eit hjelpemiddel til skogeigar/ skogbruksleiar og entreprenør ved fastsetjing av  driftskostnader i samband med taubanedrift.
Skogkurs og NIBIO har no jobba fram første utgåve og i denne veka var taubanefolk samla i Vadheim i Høyanger/ Vestland for å teste denne. Konklusjonen etter testinga er at modellen er god, men det må gjerast ein del justeringar av både variablar og formlar.

I løpet av dei neste månadane vil Skogkurs og NIBIO føreta oppretting og produsere ei første utgåve på ein brukarvenleg kalkulator.
12. august vil det bli arrangert ei større taubanesamling i Skogkurs sine nye lokale i Brummundal. Eit av tema vil bli ei siste testing taubanekalkulatoren. Deretter vil arbeidet med kalkulatoren sluttførast som planlagt, – seinast innan utgangen av 2022.
Sjå også oppslag her om denne saka 13.05.21.

Dagen vart også nytta til eit besøk ved ei pågåande taubanedrift hos Gørill Løbø, Mannebrekka i Vadheim, Høyanger kommune.
Gjennomsnittleg trestorleik, kubikkmasse pr. da, lengde på strekk, tilhøve på velteplass m.m. er variabler som blei diskuterte og testa ved innsetting i formlar i kalkulatoren.
Taubanefolk lyt ha skikkeleg mat. Agnete Smelvær ved Malena Kafe i Vadheim hadde laga raspeballar. Det smakte så godt at skogfolket lova fleire besøk i framtida. Malena Kafe har elles teke vare på mange minner frå den gong Vadheim var eit trafikknutepunkt i Sunnfjord og Sogn. Og ikkje minst vart Vestlandske Treforedling (VeTreFo) etablert der tidleg på 60-talet.