Skognæringa Kyst med innspill om økologisk bærekraft i skog

Publisert 13.02.2023

Stavkirka i Lom kan være et eksempel på at vi har trengt trevirke før i tida og ikke minst trenger trevirke i det grønne skiftet. Dagens økologiske tilstand vurderes opp mot urørt tilstand. Vi må ta med nytten av tre når vi vurderer hvilket nivå den økologiske tilstanden i skog skal ligge på. Bildet viser også et variert skogbilde, der det er gode naturlige utviklingsmuligheter. I vurderinga må vi huske at norsk skog og natur er svært variert og at en rekke parametere utvikler seg i riktig retning med tanke på økologisk tilstand i skogen.
Stavkirka i Lom kan være et eksempel på at vi har trengt trevirke før i tida og ikke minst trenger trevirke i det grønne skiftet. Dagens økologiske tilstand vurderes opp mot urørt tilstand. Vi må ta med nytten av tre når vi vurderer hvilket nivå den økologiske tilstanden i skog skal ligge på. Bildet viser også et variert skogbilde, der det er gode naturlige utviklingsmuligheter. I vurderinga må vi huske at norsk skog og natur er svært variert og at en rekke parametere utvikler seg i riktig retning med tanke på økologisk tilstand i skogen.
Miljødirektoratet har invitert til å gi forslag til relevante tiltak og virkemidler for å opprettholde og forbedre økologisk tilstand i skog. Ved en feil ble høringa ikke sendt ut til mange av de aktuelle instansene som kunne være aktuelle for å gi innspill. Dette gjaldt bl.a. en rekke skogorganisasjoner, Skognæringa Kyst inkludert. Fristen ble kun utvidet med noen dager da dette ble oppdaget og informasjon om høringa ble sendt mer bredt ut. I løpet av kort tid klarte styret i Skognæringa Kyst å lage et godt fundert innspill. Det er en klar overvekt av miljøorganisasjoner og tilsvarende som har gitt innspill.

Tekst og foto: Rune Hedegart – prosjektleder Skognæringa Kyst

Informasjon om høringa og innspill som er sendt inn kan man se her

I vårt innspill peker vi på at det ikke nødvendigvis er et mål å maksimere den økologiske tilstanden. Ulike hensyn og interesser i skogen må avveies til det beste for naturen og samfunnet. Vi driver skogbruk for å produsere og høste fornybare ressurser. Dersom man skal maksimere den økologiske tilstanden vil det sannsynligvis måtte gå på bekostning av utnyttelsen av skog. Hvis man høster mindre fornybare ressurser må tilsvarende ressurser skaffes fra andre kilder, som i de aller fleste tilfellene er langt mindre miljøvennlige. Dette ser vi Nibio er inne på i sitt innspill: «I fagsystemet er referansetilstanden for skog bestemt å være urørt natur. Alle tiltak som reduserer den menneskelige påvirkningen av skogøkosystemet vil dermed forbedre den økologiske tilstanden. Det er imidlertid en politisk avveiing hvordan man i skogforvaltningen balanserer bruk og vern til det beste for samfunnet.»

Omdisponering av skogareal til andre formål, avskoging, fører til at skogen forsvinner og det dermed ikke lenger er noen økologisk tilstand igjen. Dette er den største trusselen, siden et så stort areal avskoges hvert år i Norge.

Vi nevner også hjorteviltets påvirkning på den økologiske tilstanden som problematisk, samt hjorteviltpopulasjonens egne negative utvikling. Videre trekker vi fram det åpenbare, at store rovdyr utgjør en viktig del av kriteriet, og at det er liten korrelasjon mellom rovdyrpopulasjonenes utvikling og effekten skogbruket har på den økologiske tilstanden. Skogbruket belemres dermed med tilstanden for både hjorteviltet og rovviltet.

Vi trekker også fram at det er flere viktige faktorer som utvikler seg i positiv retning med tanke på den økologiske tilstanden i skog, slik som mengden død ved, lauv og gammel skog. Se hele vårt innspill her.