Møter i optimisme

Publisert 30.05.2024

Samnøy tømmerkai i Bjørnafjorden kommune er stort sett ferdig, men det gjenstår noko asfaltering på bakareal og veg. Kaien kan etter planen takast i bruk etter sommarferien.
F.v. Hans Bjarte Austestad frå Austestad Transport, John Elter frå AT Skog, Jørgen Frønsdal frå Midthordland Skogeigarlag, Jørgen Rydheim i Helldal AS som har bygd kaien, Elisabeth Hansen frå Landbruksdirektoratet og Torleiv Skage frå Statsforvaltaren i Vestland.
Samnøy tømmerkai i Bjørnafjorden kommune er stort sett ferdig, men det gjenstår noko asfaltering på bakareal og veg. Kaien kan etter planen takast i bruk etter sommarferien. F.v. Hans Bjarte Austestad frå Austestad Transport, John Elter frå AT Skog, Jørgen Frønsdal frå Midthordland Skogeigarlag, Jørgen Rydheim i Helldal AS som har bygd kaien, Elisabeth Hansen frå Landbruksdirektoratet og Torleiv Skage frå Statsforvaltaren i Vestland.

Saman med Elisabeth Hansen i Landbruksdirektoratet har vi besøkt kaieigarar, skogeigarar og skogsentreprenørar i Rogaland og Vestland. Det er svært stor aktivitet i skogbruket, og vi møter jamt ei stor optimisme i skognæringa i desse tidlegare skogreisingsområda.
Tekst og foto: Helge Kårstad

Når det gjeld tømmerkaiar i Norge er vi i sluttfasen fordi det meste er finansiert, utbygd eller under utbygging. Det gjenstår eit par viktige prosjekt, Kvæfjord i Troms og Utbjoa i Rogaland, det siste kaiprosjektet var del av programmet under denne rundturen.
Vi fekk også tid til eit besøk av ei stor taubanedrift i Kvinnherad, og ikkje minst ein kort stopp ved Moelven Granvin Bruk.
Saman med oss deltok også John Elter frå AT Skog og Torleiv Skage frå Statsforvaltaren i Vestland.
Nedanfor følgjer ein bilete reportasje frå turen.

På Stord vart vi møtt av mange interesserte skogfolk. Her, like ved Stord Lufthamn, skal det byggast ein ny tømmerkai fordi den gamle kaien må flyttast. Prosjektet er i realiteten finansiert, men det gjenstår noko avklaring mot Statsforvaltaren i høve eit myrområde. Oppstart er venta til hausten.
F.v. Margareth Ottesen Mjønes frå Stord Skogeigarlag, Torleiv Skage frå Statsforvaltaren i Vestland, Leif Normann Mæland frå Bømlo Skogeigarlag, Johannes Nesse frå Fitjar-Austevoll Skogeigarlag, John Elter frå AT Skog, Bjørn Furre frå Stord Skogeigarlag, Elisabeth Hansen frå Landbruksdirektoratet, Odd Stuve Rommetveit frå Stord Skogegiarlag, Arne Bjelland frå Stord kommune og Dag Jarle Aksnes frå Stord Lufthamn.
Utbjoa tømmerkai i Vindafjord kommune treng utviding fordi kaifronten er for kort til at dagens tømmerskip kan legge til på sikkert vis.
Prosjektet er godt utarbeidd, og skognæringa i Rogaland uttalar at ei utvididing av denne tømmerkaien er særs viktig.
F.v. leiaren i Vindafjord Skogegiarlag Magnus Frøyland, ordførar i Vindafjord kommune Ole Johan Vierdal, Inga Apeland i AT Skog, nyvald leiar i Rogaland Skognæringsforum Arne Bergsvåg, John Elter i AT Skog, Kjell Gangstø i Gangstø Transport og Elisabeth Hansen frå Landbruksdirektoratet.
Det vart også tid til eit kort besøk til Børnes tømmerkai i Kvinnherad kommune. Tømmerkaien er nyleg utvida. Legg merke til at det er sett av eit lite område på kaien, i bakkant av John og Elisabeth, som periodevis kan nyttast til annan transport enn tømmer.
Tømmerkaien på Børnes i Kvinnherad (bilete over) ligg berre 3 kilometer frå landets største skogsdrift med taubane som føregår i desse dagar.
Arbeidet er venta å vere ferdig til sommaren, og då er det hogge ca. 25 000 kubikkmeter til same skogsveg.
F.v. John Elter frå AT Skog, Elisabeth Hansen frå Landbruksdirektoatet, taubaneentreprenøren Tørbjørn Frivik, skogeigar Frode Stensletten, skogbrukssjef Francesca Galdiolo, skogeigar Johannes Feet og Helge Kårstad.
Taubaneentreprenør Frivik skryt over særs god lokal tilrettelegging for taubanedrifta, her representert ved f.v. skogeigar Johannes Feet, skogeigar Frode Stensletten og skogbrukssjef Francesca Galdiolo. Skogbrukssjefen får også mykje skryt av skogeigarar, både desse og dei andre i kommunen.
Dagen vart neste fullkomen då vi ved Moelven Granvin Bruk i Granvin fekk sjå igjen skurtømmeret frå taubanedrifta i Uskedalen (bilete over).
Tømmeret har nettopp kome med båt, ei strekning på ca. 8 mil. Tømmeret er såleis både kortreist og ferskt. Driftssjef Knut Såkvitne (t.v.) fortel engasjert om den gode kvaliteten frå desse større felta frå skogreisinga som no kjem fram. Det er ikkje til å stikke under ein stol at etter eit kvart besøk på saga i Granvin, blir vi alle styrka i trua om at skogreisinga langs kysten har vore ein suksess større enn nokon kunne tru.
Takk til alle dykk som stilte opp på turen!