Taubana tilbake i Gudbrandsdalen

Norsk Taubanelag med fleire har siste åra engasjert seg for å sikre at det fins taubaneentreprenørar i norsk skogbruk i framtida. Det er stor etterspørsel etter bruk av taubane i mange kommunar i landet.Tekst og foto: Helge Kårstad Det er utan tvil større etterspørsel etter taubanedrift i norsk skogbruk enn kva det fins av taubane…

Les mer

Er regjeringa måtehalden med skogbruket?

I jordbruksavtalen for 2025 er pengar til skogtiltak auka med 1,9% eller 5 millionar kroner til totalt 275 millionar kroner. Dette er pengar som i hovudsak går til skogsvegar og skogkultur.Tek vi omsyn til prisstigninga, kan det reelt sett bli ein nedgang for den statlege satsinga på skogbruket i eit år med store planer for…

Les mer

Taubanesamling i Telemark

17. og 18. oktober blir det arrangert taubanesamling i Telemark. Det var i dette fylket taubanesatsinga i skogbruket skaut fart etter krigen. Bruk av taubaner, tilrettelegging og produksjon av taubaner var sentralt i Telemark, og fekk mykje å seie for skognæringa i resten av landet. Tekst og foto: Helge Kårstad Norsk Taubanelag er arrangør for…

Les mer

SETT AV DATOEN! Kystkogkonferansen 2024

Velkommen til Kystskogkonferansen 2024!

21.-23. august 2024 er det Finnmark sin tur til å være vertskap for Kystskogkonferansen, og vi legger turen til vakre Alta. Det kommer til å bli et fullspekket program med mange spennede faginnlegg og vi skal ut på tur til Altadameningen.

Les mer

Droner i Hardanger

Skognæringa Kyst står bak eit annonsefinansiert informasjonsprodukt om skognæringa i kystskogfylka. Oppdraget er sett bort til firma JS/Norge. Førre og denne veka blir det føreteke droneopptak frå skogen i Hardanger, både på land og sjø.Tekst: Helge KårstadBilder: Kenneth Kleppe Det er Kenneth Kleppe i dronefirma UAS VOSS AS som skal produsere ein del bilder og…

Les mer

Møter i optimisme

Saman med Elisabeth Hansen i Landbruksdirektoratet har vi besøkt kaieigarar, skogeigarar og skogsentreprenørar i Rogaland og Vestland. Det er svært stor aktivitet i skogbruket, og vi møter jamt ei stor optimisme i skognæringa i desse tidlegare skogreisingsområda. Tekst og foto: Helge Kårstad Når det gjeld tømmerkaiar i Norge er vi i sluttfasen fordi det meste…

Les mer

Eit skogeigarlag i vekst

Nordhordland Skogeigarlag i Vestland held årmøte 14. mai, og det vart attval på leiaren Sveinung Toft. Leiaren fortel om eit skogeigarlag med stort engasjement, først og fremst som eigar og driftar av Eidsnes tømmerkai. Tekst og foto: Helge Kårstad Opptekne av omdømeÅrsmøtet i Nord Hordland Skoigeigarlag held som vanleg årsmøtet sitt på Alver Hotell i Knarvik…

Les mer

Ny leiar i Rogaland

Nyleg avgått fylkesvaraordførar Arne Bergsvåg er valt til ny styreleiar  i Rogaland skognæringsforum. Han tek over etter Olaf Gjedrem som etter mange år i vervet hadde takka nei til attval på årsmøtet.Tekst og foto: Kjell SkrunesRedigering: Helge Kårstad Kjenner skognæringa godt – Eg har eit  engasjement for skogen, og etter å ha trappa ned i…

Les mer

Også Rogaland Sp krev stimuleringsmidlar til kommunevegar

Rogaland Senterparti meiner at staten må løyve stimuleringsmidlar til å fjerne flaskehalsar for tømmertransport og anna næringstransport på kommunale vegar. Jan Idar Haugen i Vindafjord Sp la fram resolusjonen under det nyleg avvikla årsmøtet.Tekst og foto: Helge Kårstad Trengs eit krafttakRogaland Sp hadde årsmøte 10. mars, og handsama m.a. ein resolusjon om kommunevegar som var…

Les mer