Taubana tilbake i Gudbrandsdalen

Publisert 11.07.2024

Enhetsleder for skog- og trebruk i Innlandet Carl Olav Holen (ytterst til høgre) har engasjert seg mykje for å sikre eit framtidig taubanemiljø i landet. Han er glad for at det på nytt er ei taubanedrift på gang i Gudbrandsdalen, i dette tilfelle Follebu i Gausdal kommune.
F.v. sekretær i Norsk Taubanelag Helge Kårstad og i midten sjefen for driftslaget til T. Frivik Taubanedrift i Follebu som heiter Saulius Klumbys og kjem frå Litauen.
Enhetsleder for skog- og trebruk i Innlandet Carl Olav Holen (ytterst til høgre) har engasjert seg mykje for å sikre eit framtidig taubanemiljø i landet. Han er glad for at det på nytt er ei taubanedrift på gang i Gudbrandsdalen, i dette tilfelle Follebu i Gausdal kommune. F.v. sekretær i Norsk Taubanelag Helge Kårstad og i midten sjefen for driftslaget til T. Frivik Taubanedrift i Follebu som heiter Saulius Klumbys og kjem frå Litauen.

Norsk Taubanelag med fleire har siste åra engasjert seg for å sikre at det fins taubaneentreprenørar i norsk skogbruk i framtida. Det er stor etterspørsel etter bruk av taubane i mange kommunar i landet.
Tekst og foto: Helge Kårstad

Det er utan tvil større etterspørsel etter taubanedrift i norsk skogbruk enn kva det fins av taubane entreprenørar. Siste åra er det ved hjelp av Norsk Taubanelag etablert eit samarbeid mellom virkeskjøparane Allskog, Nortømmer, Glommen Mjøsen Skog og AT Skog.
Firmaet T. Frivik Taubanedrift har siste åra stort sett fått oppdrag og levert tømmer gjennom AT Skog, og vore etablert i Vestland. Nyleg har det eine driftslaget til Frivik, i full forståing med virkeskjøparane, sett i gang denne skogsdrifta i Innlandet og i regi av Glommen Mjøsen Skog.

Enhetsleder for skog- og trebruk hos Statsforvaltaren i Innlandet heiter Carl Olav Holen. Han set stor pris skogsdrifta som no er i gang i Follebu, og viser til at det ikkje vore større taubanedrifter i Innlandet dei siste åra. Målet er at det i løpet av eit år eller to kan etablerast nokre fleire lokale taubaneentreprenørar i landet. Rett bruk av statstilskot, rimeleg sikre rammevilkår og god tilrettelegging for taubanedrifter vil vere sentralt meiner Holen.

Vi vil kome tilbake med meir informasjon om utviklinga innan taubanesektoren på denne nettstaden.

Det står relativt mykje hogstmoden skog i taubaneterreng i Norge, som her frå Gausdal kommune i Innlandet.
Driftsmåten krev godt tilrettelagde skogsbilvegar og er elles skånsam mot inngrep i terrenget. Omlag midt i biletet ser vi starten på denne skogsdrifta. Vidare mot høgre i biletet ser vi hogstmoden granskog i relativt bratt terreng. Skogsbilvegen ligg i nedre delen av skogsdrifta, og er ikkje synleg i biletet.