Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

FoU, Innovasjon og trebruk

Innovativ trebruk i Trøndelag, Kystskogbruket.

Helhetlige verdikjeder for videreforedling, fra skog til produkt og bruk

Prosjektet FoU, Innovasjon og trebruk har som målsetting å skape og styrke nettverk for bruk av norsk trevirke fra kystskogbruket i videre bearbeiding og foredling i norske bedrifter. Dette skal bidra til å styrke skogeiers mulighet til god avkastning på tømmeret i det norske markedet, fra kystskogbruket. Sett fra et samfunnsperspektiv er dette et svært viktig og anbefalt grep for oppfølging av Norges Klimalov (2017) og internasjonale forpliktelser gjennom Parisavtalen om 40% redusert klimagassutslipp innen 2030 (basert på 1990 tall), og 80-85% reduksjon innen 2050. Det er estimert et doblet volum hogstmodent tømmer i kystskogfylkene fram til 2045. Næringa her har ikke lange tradisjoner for skog- og tømmerdrift, og det er derfor andre behov som melder seg enn i innlandsfylkene for god utnyttelse av disse skogressursene. Verdikjeden er ufullstendig i alle fylkene (med unntak av Trøndelag). Det blir derfor viktig å styrke alle initiativ i oppstartsfase og videreutvikle kompetanse og markeder for kystskogbrukets råmaterialer, som er av høy kvalitet og bør være ettertraktet.

Fem arbeidspakker
skal styrke en utviklingsorientert kultur, og ta tak i utfordringer og
muligheter med hovedfokus på bedrifters betingelser og framtidsperspektiv:

  • (1) Nettverksbygging og kompetansedeling: Det blir viktig å knytte sammen leddene i verdikjedene, der disse er tilstede, etablere nye relasjoner gjerne på tvers av sektorer i fylkene, og styrke eksisterende nettverk. Dette gjelder spesielt skognæringsforumene.
  • (2.) Fornyelse, utvikling og vekst: Det er et mål at prosjektet innen 2019 ser konturene av en arbeidsmetodikk som er egnet for de ulike aktørene i verdikjeden, som binder dem sammen og skaper rom for nyutvikling og felles kvalitetsforståelse som kreves for at norsk tre og videreforedling fra kystskogbruket skal være konkurransedyktig i Norge og internasjonalt.
  • (3.) FoU i bedriftsprosjekter: Etablering av fellesprosjekter vil bli veiledet og støttet opp om utover høsten 2019 i sammenheng med nettverksbygging og kommunikasjon, deling av utviklingskompetanse og styrket relasjonsbygging mellom bedriftene og FoU miljøene. Erfaringer fra Arena Skog, Innovasjonstre AS og andre klyngeprosjekter blir viktig å bygge på her.
  • (4.) Tre i offentlige bygg og anskaffelser: Her bygges på foretak som allerede har bekreftet sin interesse for å delta. Det er også tatt kontakt med NHOs leverandørprogram og Trefokus for å bygge videre på deres prosesser og samarbeide med dem.
  • (5.) Tre i landbruk og landbruksbygg: Bedrifter i Trøndelag, Møre og Romsdal og Rogaland ønsker å gjøre noen videre studier og grep for å kunne møte kravene fra framtidens bonde og levere fjøs og driftsbygninger i tre.

Det er planlagt å utvide med stillingsressurser for å samspille
med FoU forskernettverk ved Arena Skog, og for tettere samspill med Nordland,
Troms og Finnmark i sammenheng med øvrige fylker. Prosjektleder har delt rolle
som kysttredriver som allerede er i samspill med de fleste tredriverne i
fylkene og som vil samspille i hele prosjektperioden med dette nettverket.