FoU, Innovasjon og trebruk

Innovativ trebruk i Trøndelag, Kystskogbruket.

Helhetlige verdikjeder for videreforedling, fra skog til produkt og bruk

Prosjektet FoU, Innovasjon og trebruk har som målsetting å skape og styrke nettverk for bruk av norsk trevirke fra kystskogbruket i videre bearbeiding og foredling i norske bedrifter. Dette skal bidra til å styrke skogeiers mulighet til god avkastning på tømmeret i det norske markedet, fra kystskogbruket. Sett fra et samfunnsperspektiv er dette et svært viktig og anbefalt grep for oppfølging av Norges Klimalov (2017) og internasjonale forpliktelser gjennom Parisavtalen om 50% redusert klimagassutslipp innen 2030 (basert på 1990 tall), og 80-85% reduksjon innen 2050. Det er estimert et doblet volum hogstmodent tømmer i kystskogfylkene fram til 2045. Næringa her har ikke lange tradisjoner for skog- og tømmerdrift, og det er derfor andre behov som melder seg enn i innlandsfylkene for god utnyttelse av disse skogressursene. Verdikjeden er ufullstendig i alle fylkene (med unntak av Trøndelag). Det blir derfor viktig å styrke alle initiativ i oppstartsfase og videreutvikle kompetanse og markeder for kystskogbrukets råmaterialer, som er av høy kvalitet og bør være ettertraktet.

Fem arbeidspakker skal styrke og bygge en utviklingsorientert kultur, og ta tak i utfordringer og muligheter med hovedfokus på bedrifters betingelser og framtidsperspektiv. Nedenfor ser du de ulike arbeidspakkene og linker til noen av prosjektene som er i gang eller er gjennomført. Prosjektet har en varighet fra 2018 til ut 2021.

 • (1) Nettverksbygging og kompetansedeling: Det er viktig å knytte sammen leddene i verdikjedene, der disse er tilstede, etablere nye relasjoner gjerne på tvers av sektorer i fylkene, og styrke eksisterende nettverk. Dette gjelder spesielt skognæringsforumene men også andre nasjonale eller regionale nettverk. Prosjekter vi har støttet og deltar i her er:
  • Skognæringsforum Nordland: Framtidsverksted og oppstart i prosjekt bedriftsnettverk, Mosjøen 6.-7.- mai 2019.
  • Norsk Bygdesagforening: Kartlegging av bedrifter i Vestland. https://www.sag.no/trebedrifter-vestland/
 • (2.) Fornyelse, utvikling og vekst: Det er et mål at prosjektet innen 2019 ser konturene av en arbeidsmetodikk som er egnet for de ulike aktørene i verdikjeden, som binder dem sammen og skaper rom for nyutvikling og felles kvalitetsforståelse som kreves for at norsk tre og videreforedling fra kystskogbruket skal være konkurransedyktig i Norge og internasjonalt. Vi har sett behovet for å skape en møteplass som i første runder hjelper aktører i “hver sin ende” av verdikjeden å møtes og bli bedre kjent med både muligheter og utfordringer for å utvikle produkter i tre fra Kystskogbruket. “Verdien av tre” er blitt et nytt seminarkonsept som sålangt er gjenneomført i:
 • (3.) FoU i bedriftsprosjekter: Etablering av fellesprosjekter blir veiledet og støttet opp om utover høsten 2019 i sammenheng med nettverksbygging og kommunikasjon, deling av utviklingskompetanse og styrket relasjonsbygging mellom bedriftene og FoU miljøene. Erfaringer fra WoodWorks!Cluster, Innovasjonstre AS og andre klyngeprosjekter er viktig å dele og bygge på. Noen prosjekter vi har støttet, deltatt i og/eller gjennomført:
  • Bioregion Vestland og Designregion Bergen: Hvilke restmaterialer finnes i regionen Vestland i bionæringer som kan brukes til nye produkter og sirkulær økonomi? Alle prosjektets deltakere kan benytte seg av et stort knippe produktideer og kunnskap som er utviklet gjennom workshops og grundig kartlegging gjort av et team med arkitekter og designere i regionen.
  • Samspill med WoodWorks!Cluster – Trøndelag, Møre og Romsdal: “Digitalisering for markedstilgang” er en dybdestudie i hvordan arkitektene tar beslutninger i byggeprosjekter av større bygg i tre. Hvordan bør små og mellomstore bedrifter være tilstede og tilgjengelig for å henge med i utforming og leveranse til endelig oppføring av bygget? Last ned sluttrapporten “Digitalisering for markedstilgang” . Prosjektet har vært presentert ved WoodWorks webinaruke og i forksernettverk for innspill.
 • (4.) Tre i offentlige bygg og anskaffelser: Mye innsats gjøres her av hele det nasjonale tredrivernettverket. Vårt prosjekt fokuserer derfor mer på prosesser og kommunikasjon av kompetanse og muligheter for å finne gode løsninger i tre. Det har vært viktig å samarbeide med NHOs leverandørprogram og Trefokus. Noen prosjekter vi har deltatt i eller initiert:
  • Omvendt dialogkonferanse ble gjennomført i Trøndelag, april 2019, i samarbeid med tredriver Trøndelag Aina Midthjell Reppe og NHOs leverandørutviklingsprogram/innovative anskaffelser. Denne typen konferanse kan gjennomføres i alle Kystskogbrukets fylker i samarbeid, om ønskelig.
  • Verdikjededialog – er navnet på en ny tilnærming til prosess for inkludering av lokale leverandører i tidlig fase for utforming og oppføring av større bygg i tre.
 • (5.) Tre i landbruk og landbruksbygg: Bedrifter i Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, og Rogaland ønsker å gjøre noen videre studier og grep for å kunne møte kravene fra framtidens bonde og levere fjøs og driftsbygninger i tre. Seminarer og prosjekter som vi har bidratt ved, støttet og/eller deltatt i for gjennomføring så langt:
  • Det Bioøkonomiske fjos: Et samarbeid mellom bedrifter i Rogaland, Rogaland Skognæringsforum og tredriver i Rogaland Kristin Bryne-Sandvik. Målet er å utvikle en salgsfront og et helhetlig fjos i tre som gir bonden et enkelt valg i bygging av nye driftsbygg. En forstudie og Framtidsvverksted ble støttet av VRI i Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen. Arbeidet går nå videre i konkretisering av samarbeidet mellom bedriftene og utforming av framtidsrettede og bærekraftige løsninger i samspill med gardbrukere.
  • Konferanse: Beit II, Klimasmarte fjøs, Myrkdalen17. og 18. oktober, 2019. Tredriver og Fylkesmannen i Vestland, Dirk Kohlmann og Myldring AS inviterte til samarbeid om et rikholdig og læringsrikt seminar om både dyrevelferd, landbrukets bærekraft, og tre i landbruksbygg. Beit II, program og presentasjoner.
  • Webinar: Mer tre i landbruksbygg, 8. september 2020, en oppfølging av Beit II, og samarbeid mellom tredriver og Fylkesmann i Vestland, Dirk Kohlmann, og tredriver i Agder Kristin Vedum. Program og presentasjoner.

Det er planlagt å utvide med stillingsressurser for å styrke kontinuitet og prosjektoppfølging i alle fylkene. Først ut er Nordland ogTroms-Finnmark. Ny prosjektmedarbeider i team Nord-Norge er Ann-Hege Hanstad, e-post: Ann.Hege.Hanstad@statskog.no

Prosjektlederne har idag delte roller som tredriver i region Troms (Camilla) og kysttredriver (Kristin) som samspiller tredriverne i alle fylkene nasjonalt.

Sluttrapport Verdien av tre Des 2021