FoU, Innovasjon og Trebruk

Helhetlige verdikjeder for videreforedling, fra skog til produkt og bruk

Prosjektet FoU, Innovasjon og trebruk har som målsetting å skape og styrke nettverk for bruk av norsk trevirke fra kystskogbruket i videre bearbeiding og foredling i norske bedrifter. Dette skal bidra til å styrke skogeiers mulighet til god avkastning på tømmeret i det norske markedet, fra kystskogbruket.

Sett fra et samfunnsperspektiv er dette et svært viktig og anbefalt grep for oppfølging av Norges Klimalov (2017) og internasjonale forpliktelser gjennom Parisavtalen om 50% redusert klimagassutslipp innen 2030 (basert på 1990 tall), og 80-85% reduksjon innen 2050. Det er estimert et doblet volum hogstmodent tømmer i kystskogfylkene fram til 2045. Næringa her har ikke lange tradisjoner for skog- og tømmerdrift, og det er derfor andre behov som melder seg enn i innlandsfylkene for god utnyttelse av disse skogressursene. Verdikjeden er ufullstendig i alle fylkene (med unntak av Trøndelag). Det blir derfor viktig å styrke alle initiativ i oppstartsfase og videreutvikle kompetanse og markeder for kystskogbrukets råmaterialer, som er av høy kvalitet og bør være ettertraktet.

Fem arbeidspakker skal styrke og bygge en utviklingsorientert kultur, og ta tak i utfordringer og muligheter med hovedfokus på bedrifters betingelser og framtidsperspektiv. Nedenfor ser du de ulike arbeidspakkene og linker til noen av prosjektene som er i gang eller er gjennomført. Prosjektet har en varighet fra 2018 til ut 2021.

Prosjekter

Innovativ trebruk i Trøndelag, Kystskogbruket.

FoU, Innovasjon og trebruk

Av Linn Hege Bragstad | 14. mai 2019

Prosjektet FoU, Innovasjon og trebruk har som målsetting å skape og styrke nettverk for bruk av norsk trevirke fra kystskogbruket i videre bearbeiding og foredling i norske bedrifter. Dette skal bidra til å styrke skogeiers mulighet til god avkastning på tømmeret i det norske markedet, fra kystskogbruket. Prosjektet skal styrke og bygge en utviklingsorientert kultur, og ta tak i utfordringer og muligheter med hovedfokus på bedrifters betingelser og framtidsperspektiv.
Prosjektet ble avsluttet desember 2021. Rapport foreligger