Trenger mer kunnskap

Publisert 29.09.2010

Rådgivende organ, skogplanteskolene og skogeierne trenger kunnskap om skogens klimatilpasning for å være i stand til å ta riktige beslutninger for effektiv og sikker skogproduksjon i framtida.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 29.09.2010

Skognæringa i Trøndelag, Skogplanter Midt-Norge og Det norske Skogfrøverket ønsker derfor i samarbeid med Norsk institutt for skog og landskap og Skogselskapet i Trøndelag, å etablere ny kunnskap og tilgjengeliggjøre eksisterende nasjonal og internasjonal kunnskap om granas tilpassing til et klima som endrer seg.

Grønn Forskning i Midt-Norge tok i juni 2010 initiativ til et møte mellom representanter fra skognæringa, den offentlige skogforvaltninga og skogforskningen for å kartlegge og synliggjøre forsknings- og utviklingsoppgaver innenfor skogbruket. Ett av disse temaene var “klimatilpasning hos gran i Midt-Norge”. Etter samarbeid mellom næring, FoU-miljø og forvaltning er det nå utarbeidet ei prosjektskisse innenfor dette temaet.

Basert på eksisterende forsøksserier med gran i Midt-Norge skal prosjektet etablere ny kunnskap, samt tilgjengeliggjøre eksisterende nasjonal og internasjonal kunnskap, om granas tilpasning til et klima som endrer seg. Prosjektet vil benytte de omfattende forsøkene i Midt-Norge som modell for en slik evaluering som på sikt også kan gjøres på landsbasis.

Prosjektet vil bedre forståelsen av om sonesystemet vi i dag benytter er hensiktsmessig i forhold til ny kunnskap om klimatilpasning hos gran, om vi trenger spesialtilpassede foredlingspopulasjoner for spesifikke klimaområder, og om hvilke muligheter vi har for å etablere foredlingspopulasjoner som er robuste for framtidige klimaendringer.

Initiativtakere til prosjektet er Skognæringa i Trøndelag, Skogplanter Midt-Norge og Det norske Skogfrøverket. Prosjektsøker er Norsk institutt for skog og landskap, med prosjektdeltakere også fra Skogselskapet i Trøndelag. Finansiering til to års forskningsaktivitet er søkt fra Utviklingsfondet for skogbruk, med brukerfinansiering fra Skogfrøverket og delfinansiering fra Skogtiltaksfondet.

Skogfrøverket har ansvaret for nasjonal frøforsyning for skogtrær. Skogfrøverket er også ansvarlig for kontroll av bruk og flytting av formeringsmaterialer, samt foredling av nye gjennom foredlingsprogrammene. Prosjektet vil bli gjennomført i tett samarbeid med Skogfrøverket for at resultatene raskt skal implementeres i deres veiledningsfunksjoner samt den strategiske planleggingen av det nasjonale foredlingsprogrammet for gran.