Vil analysere kulturtiltak

Publisert 29.09.2010

Skogbruk er ei langsiktig næring der valg som tas tidlig i omløpet får konsekvenser mange tiår framover. Valg er forbundet med kostnader eller investeringer.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 29.09.2010

 

Skognæringa i Trøndelag, i samarbeid med Norsk institutt for skog og landskap, ønsker derfor å beregne den økonomiske nytten av tiltak som gjøres under foryngelse av gran. Hovedfokus vil rettes mot effektene av valg av plantetall og bruk av markberedning.

Grønn Forskning i Midt-Norgetok i juni 2010 initiativ til et møte mellom representanter fra skognæringa, den offentlige skogforvaltninga og skogforskningen for å kartlegge og synliggjøre forsknings- og utviklingsoppgaver innenfor skogbruket. Ett av disse temaene var “lønnsomme kulturtiltak i primærskogbruket i Midt-Norge”. Etter samarbeid mellom næring, FoU-miljø og forvaltning er det nå utarbeidet ei prosjektskisse innenfor dette temaet.

Det skisserte forskningsprosjektet tar sikte på å evaluere tiltak som ble gjort i foryngelses- og ungskogfasen i produksjonsskog i Midt-Norge på 1990-tallet. Denne skogen er nå godt etablert og det vil ved hjelp av produksjonsmodeller og økonomiske modeller være mulig å simulere verdiskapingen på et gitt areal fram mot omløpets slutt. Prosjektet skal være innrettet for å klarlegge hvilke parametre som er de mest sentrale for en skogbehandling med størst mulig avkastning og/eller minst mulig risiko.

Prosjektet er bestilt av Skognæringa i Trøndelag. Norsk institutt for skog og landskap er hovedansvarlig for gjennomføring av forskningsprosjektet. Finansiering til to års forskningsaktivitet er søkt fra Utviklingsfondet for skogbruk, med delfinansiering fra Skogtiltaksfondet.