Økende mengde gammelskog i Trøndelag

Publisert 05.10.2010

Det har de siste 10 årene vært en betydelig økning av gammel skog i Trøndelag.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 05.10.2010

De nye tallene for skogressursene i Trøndelag viser at vi ikke bare har en betydelig økning i kubikkmasser og tilvekst. Det har de siste 10 årene vært en betydelig økning, hele 45 prosent, i andelen av gamle trær. I dag er i størrelsesorden 25 prosent av hogstklasse V over 140 år. Samtidig viser tallene at trærne blir grøvre. Mengden av grov skog har økt med vel 15 prosent i den samme tiårs-perioden. Også mengden av vindfall og døde trær er betydelig. For 10 år siden utgjorde dette volumet rundt 15 prosent av volumet av stående skog.

I skogene i Trøndelag lå det altså 12,5 millioner kubikkmeter dødt virke, hvorav nesten 5 millioner kubikkmeter var dødt lauvskogvirke. Den stående kubikkmassen var på 84 millioner kubikkmeter. Det er foreløpig ikke gjort beregninger på utvikling for de siste 10 årene, men det er grunn til å anta at volumet av død skog er økende. Med den dimensjons- og aldersutvikling en ser i den stående gammelskogen, er det grunn til å anta at vi etter hvert også får mer dødt virke av store dimensjoner i årene framover. Den døde skogen, og særlig de grove dimensjonene, utgjør viktige livsmiljø for mange arter og har som sådan betydning for det biologiske mangfoldet.

Ut fra et skogproduksjonssynspunkt er det imidlertid bekymringsfullt med den tendensen vi nå, over tid, ser med at det hogges forholdsvis mer av den noe yngre skogen. I et lengre tidsperspektiv vil dette føre til at det blir vanskeligere å utnytte det produksjonspotensialet som er i skogene i denne regionen. At vi hogger skogen for tidlig i forhold til den optimale hogstmodenhetsalderen vil også virke negativt i forhold til binding av CO2.